10/06/2015

Nina, Bratislava


Bumping into Nina is always a pleasure, no matter where. I like the way she is mixing her personal style with the latest trends. Like the fringed skirt and the "granny hair" dye which looks beautiful on her, very elf-like. Would you go for it?

Stretnúť Ninu je vždy radosť, a je jedno, že pri akej príležitosti. Jej spôsob kombinovania vlastného štýlu s aktuálnymi trendami ma naozaj baví. Ako tu sukňu so strapcami a takmer šedivé vlasy aka "granny hair", ktoré jej veľmi seknú, sú také elfské. Išli by ste do nich?  


9/30/2015

1 shirt, 13 women: Maja


Closing the second series of the "1 shirt, 13 women" project is Maja. Her version is simply a reflection of her passion for paper as a material. Her production company Whatever production specializes in projects involving paper in any form. And it is thanks to her that this series of photos got printed out on fine paper. So here, the white shirt is just like a blank sheet of paper, ready to record your story. By the way, love the detail of the hair tucked into the collar.

Druhú sériu projektu "1 košeľa, 13 žien" uzatvára Maja. Jej verzia košele veľmi jednoducho odráža jej vášeň pre papier ako materiál. Jej produkčná spoločnosť Whatever production sa špecializuje práve na projekty, ktoré akýmkoľvek spôsobom využívajú papier. A vďaka nej sa tieto fotky podarilo vytlačiť aj na pekný papier. Takže u nej je biela košeľa ako čistý hárok papiera, pripravený byť popísaný príbehom. A všimnite si detail vlasov za golierom košele, krása!On these last pictures she reminds me of a femme fatale straight out of a David Lynch movie. White shirt, red lips and black stilettos let a story unfold.

Na týchto posledných fotkách mi pripomína femme fatale z Lynchovho filmu. Biela košeľa, červené pery, čierne lodičky a príbeh v hlave beží.Thank you for following the stories of the white shirt, here you can find the complete posts from both series. Until next time!

Ďakujem, že ste spolu so mnou sledovali príbehy bielych košieľ, tu nájdete kompletné fotky a ženy z oboch sérií. Tak až do budúceho razu!

9/23/2015

Laura, Bratislava


Blue and mustard-ish in all their shades. When combined, the results can be magical, like on Laura here. The blue pointed flats are the perfect finishing touch to the outfit.

Modrá a horčicová v rôznych odtieňoch. Keď sa skombinujú, výsledok môže byť magický, ako tu na Laure. Dotykom dokonalosti sú modré špicaté balerínky.

9/20/2015

The poet, Bratislava


Shot at the hot day during Dobrý Trh market, where among local food and design you could have ordered a made-to-measure poem from a group of young masters of words. I snapped one of them, Šimon, because I love the combination (and contrast) of the neat, buttoned up shirt and rolled-up trousers with the bare feet. Deep in thought. For a moment there I felt like walking past a little Italian street.
You may have heard of Šimon's project "Slovník cudzích snov" or seen Šimon's short plays of words on these pillow covers, here. They are still on sale by Fashion Recycling Lab.

Fotené počas horúceho dňa na poslednom Dobrom trhu, kde ste si popri lokálnom jedle, dizajne a vychytávkach mohli objednať a nechať na mieste napísať básničku od mladých majstrov slova. Šimon je jedným z nich a mňa oslovila kombinácia (a kontrast) elegantnej, po golier zapnutej košele a ležérne vyhrnutých nohavíc. A koncentrácie. Na chvíľu som mala pocit, že pozerám do uličky malého talianskeho mesta.
Šimonov projekt "Slovník cudzích snov" možno poznáte, ako aj jeho slovné hračky na týchto mojich obľúbených obliečkach na vankúš. Stále sa dajú kúpiť cez Fashion Recycling Lab.

9/15/2015

Martina's place


While shooting Martina's white shirt from the previous post, I couldn't resist and took some pictures of her Prague apartment. In a rented place and it is the personal things and their placement that makes it someone's own. Like turning the average kitchen wall into a mood board or using small fashion items as interior decoration. Enjoy! And if you get to the bottom of the article, there is a little bonus waiting for you.

Počas fotenia Martininej bielej košele z predošlého článku, ktoré sme robili u nej doma, som nafotila aj pár fotiek jej pražského bytu. Je to prenajatý byt a sú to práve osobné veci a ich umiestnenie, ktoré z neho robia vlastný "pelíšek". Ako napríklad premena obyčajnej kuchynskej steny na analógový Pinterest, alebo použitie fashion drobností ako interiérových dekorácií. Tak nech sa ľúbi! A na konci článku vás čaká malý bonus.And here's an extra tip from the stylish Martina: bored with a plain white shirt? Try to button it up asymmetrically. By one button it might seem as a morning mistake, by a few buttons as careless chic.

A sľúbený bonus od štýlovej Martiny: ak vás nudí obyčajná biela košeľa, skúste ju zapnúť asymetricky. O jeden gombík to môže pôsobiť ako ranná nepozornosť, ale o viac gombíkov ako nedbalý chic.


9/12/2015

1 shirt, 13 women: Martina


Love this white shirt story (from the "1 shirt, 13 women" series). It is so simple and so basic, yet so full of life.
Shot at Martina's Prague apartment, the white shirt belongs to the man who spent the night. In the morning she puts in on, the shirt that still smells like its owner, like the coffee in the kitchen. Then he leaves and closes the door in the hallway.
Martina is a multi-functional superwoman (she's a stylist, hair-stylist, make-up artist, journalist) who is blogging about her fashion life, here

Tento príbeh bielej košele (zo série "1 košeľa, 13 žien") ma chytil za predstavivosť. Je tak jednoduchý a priamočiary, ale plný života. 
Biela košeľa patrí mužovi, ktorý strávil noc. Ráno si ju oblečie ona, košeľu, ktorá stále nesie na sebe vôňu jej majiteľa. Stoja ráno v kuchyni, kde vonia káva, až kým on odchádza a zatvára za sebou dvere v chodbe jej pražského bytu.
Martina je multifunkčná superžena (je stylistka, hair-stylistka, vizážistka a novinárka), ktorá o svojom pohľade na módu a štýl aj bloguje, tu aha).


9/06/2015

1 shirt, 13 women: OloSlowly coming to the end of showing you the "1 shirt, 13 women" project, this has been the most poetic of all white shirt shootings. (see all the previous women and their white shirt versions here) Olo is the creative director of Fashion LIVE!, the heart and brain behind Czech Fashion Council, supporter of designers, model and muse to photographers.

Pomaly sa blížime ku koncu projektu"1 košeľa, 13 žien", a toto bolo najpoetickejšie fotenie zo všetkých "bielokošeľových" (všetky predošlé ženy a ich verzie bielej košele nádete tu). Olo je kreatívnou riaditeľkou Fashion LIVE!, srdcom a dušou Czech Fashion Council, podporovateľkou dizajnérov a modelkou a múzou fotografov.


For her story of the white shirt, she layered it with other shirts. Shirt on shirt like petals of a flower that is first closed and hesitant...

Jej príbeh bielej košele definuje vrstvenie s inými košeľami. Košeľa na košeľu, ako lupene kvetiny, ktorý je najskôr uzavretá a váhavá......but slowly opens up to the warmth of the sun, of touches, showing herself in all her beauty.

...ale pomaly sa otvára teplu slnka, dotyku, a ukazuje sa v celej svojej kráse.


9/01/2015

Paulína, Bratislava


Can't help it, whatever may be the trend, I just love a simple black and white get up like Paulina's here. You can also look at it as a way of transitioning from hotter to cooler days - keep the summer outfit, just throw a white shirt over it. And a red lip. Paulina is a young talented director and as such she definitely has a sense for visuality, check out her page and showreel here.

Nepomôžem si, nech je akýkoľvek aktuálny trend, jednoduchá čiernobiela kombinácia ako tu Paulinina ma aj tak baví najviac. Dá sa na to pozrieť aj ako na spôsob prechodu medzi horúcejšími a chladnejšími dňami - cez ľahký letný outfit stačí prehodiť bielu košeľu. A červenú na pery. Paulina je mladá talentovaná režisérka a tak má jasný zmysel pre vizualitu, pozrite si jej prácu tu aha.

8/30/2015

Weekend at Mašekov mlyn


This was probably the most peaceful, calming weekend of the summer - a girls only (bloggers, decorators and flower masters) workshop and relax. At Mašekov mlyn family farm where Monika from LaPetit food blog was cooking, Martina from Dulce de Leche food blog was baking, Hana from Ponk Rentals brought some table ware and decorations and was setting the table, Lenka and Monika from Atelier Papaver brought and collected some local flowers and gave us a quick flower workshop, and I was taking pictures that will be published in the next issue of fantastic Pyré magazine. All this came together thanks to the lovely PR girls Andrejka and Zuzka from Stories.

Toto bol pravdepodobne najpokojnejší relaxačný víkend leta - dievčenská jazda (blogersko-aranžérsko-fotografická). Na rodinnej farme Mašekov mlyn, kde Monika z food blogu LaPetit varila, Martina z blogu Dulce de Leche piekla, Hana z Ponk Rentals doviezla prestieranie a dekorácie a aranžovala stôl, Lenka a Monika z Ateliéru Papaver doniesli aj natrhali kvety čo záhrada dala, a 
predviedli nám rýchly kvetinový workshop, a ja som to celé nafotila pre ďalšie číslo fantastického slovenského food magazínu Pyré. A všetko toto vymysleli a zorganizovali milé PR dievčatá Andrejka a Zuzka zo Stories.

Mašekov mlyn is a family farm (with a young, hard working and very welcoming family) with its history and peaceful surroundings, but you can spend a weekend there or holidays (with your own cooking or they can cook for you), it can be rented out for workshops, laid-back weddings, even festivals - check out some recent pictures on their FB page.

Mašekov mlyn je rodinná farma (s mladou, pracovitou a veľmi milou rodinou) so svojou históriou a neskutočne upokojujúcim prostredím, ale dá sa na nej stráviť víkend, prázdniny (a možete si variť vy alebo vám domáci navaria), dá sa prenajať na workshopy, priateľské, veselé svadby, dokonca aj na festivaly - pozrite si fotky z posledných aktivít na ich Facebookovej stránke.

Our main goal was to kick back, spend some girls time and prepare a Sunday lunch table - with decorations, flowers and wonderful food.

Naším hlavným cieľom bolo čiastočne vyložiť nohy, nadýchať sa prírody, stráviť čas rozprávaním sa a prípravami na nedeľný obed - s prestieraním, kvetmi a skvelým jedlom. I love flowers, duh, but I would never considered myself very crafty while doing bouquets, my creativity kind of never took that turn, but with the guidance of the Papaver girls, suddenly there were magical masterpieces popping up in front of all of us. Since then I tend to go and buy handful of different flowers at Miletičova market and then just mix them up and arrange them.
One more handy thing on the table - the Uashmama paper bags - practical for serving bread, spices or decorations.

Jasné, že kvety milujem, ale nikdy som sa nepovažovala za extra zručnú pri viazaní kytíc, proste moja tvorivosť sa nikdy na kvety nezameriavala, ale pod vedením "Papaveriek" nám zrazu všetkým pod rukami vznikali majstrovské kúsky. A aj pod vplyvom tohto víkendu som si začala kupovať plné náručia rôznych kvetov na Miletičke a potom ich kombinovať.
Ešte jedna vychytávka na doladenia stola - papierové vrecká Uashmama - praktické napríklad na chlieb, koreniny alebo aj dekorácie.Don't forget - pictures from the table (together with the recipies of course) in the next issue of Pyré mag, coming out in the middle of September. Cheers!

Nezabudnite - fotky z výsledku (aj s receptami) nájdete v ďalšom čísle Pyré magazínu, ktoré vychádza už uprostred septembra. Na zdravie!