9/01/2015

Paulína, Bratislava


Can't help it, whatever may be the trend, I just love a simple black and white get up like Paulina's here. You can also look at it as a way of transitioning from hotter to cooler days - keep the summer outfit, just throw a white shirt over it. And a red lip. Paulina is a young talented director and as such she definitely has a sense for visuality, check out her page and showreel here.

Nepomôžem si, nech je akýkoľvek aktuálny trend, jednoduchá čiernobiela kombinácia ako tu Paulinina ma aj tak baví najviac. Dá sa na to pozrieť aj ako na spôsob prechodu medzi horúcejšími a chladnejšími dňami - cez ľahký letný outfit stačí prehodiť bielu košeľu. A červenú na pery. Paulina je mladá talentovaná režisérka a tak má jasný zmysel pre vizualitu, pozrite si jej prácu tu aha.

8/30/2015

Weekend at Mašekov mlyn


This was probably the most peaceful, calming weekend of the summer - a girls only (bloggers, decorators and flower masters) workshop and relax. At Mašekov mlyn family farm where Monika from LaPetit food blog was cooking, Martina from Dulce de Leche food blog was baking, Hana from Ponk Rentals brought some table ware and decorations and was setting the table, Lenka and Monika from Atelier Papaver brought and collected some local flowers and gave us a quick flower workshop, and I was taking pictures that will be published in the next issue of fantastic Pyré magazine. All this came together thanks to the lovely PR girls Andrejka and Zuzka from Stories.

Toto bol pravdepodobne najpokojnejší relaxačný víkend leta - dievčenská jazda (blogersko-aranžérsko-fotografická). Na rodinnej farme Mašekov mlyn, kde Monika z food blogu LaPetit varila, Martina z blogu Dulce de Leche piekla, Hana z Ponk Rentals doviezla prestieranie a dekorácie a aranžovala stôl, Lenka a Monika z Ateliéru Papaver doniesli aj natrhali kvety čo záhrada dala, a 
predviedli nám rýchly kvetinový workshop, a ja som to celé nafotila pre ďalšie číslo fantastického slovenského food magazínu Pyré. A všetko toto vymysleli a zorganizovali milé PR dievčatá Andrejka a Zuzka zo Stories.

Mašekov mlyn is a family farm (with a young, hard working and very welcoming family) with its history and peaceful surroundings, but you can spend a weekend there or holidays (with your own cooking or they can cook for you), it can be rented out for workshops, laid-back weddings, even festivals - check out some recent pictures on their FB page.

Mašekov mlyn je rodinná farma (s mladou, pracovitou a veľmi milou rodinou) so svojou históriou a neskutočne upokojujúcim prostredím, ale dá sa na nej stráviť víkend, prázdniny (a možete si variť vy alebo vám domáci navaria), dá sa prenajať na workshopy, priateľské, veselé svadby, dokonca aj na festivaly - pozrite si fotky z posledných aktivít na ich Facebookovej stránke.

Our main goal was to kick back, spend some girls time and prepare a Sunday lunch table - with decorations, flowers and wonderful food.

Naším hlavným cieľom bolo čiastočne vyložiť nohy, nadýchať sa prírody, stráviť čas rozprávaním sa a prípravami na nedeľný obed - s prestieraním, kvetmi a skvelým jedlom. I love flowers, duh, but I would never considered myself very crafty while doing bouquets, my creativity kind of never took that turn, but with the guidance of the Papaver girls, suddenly there were magical masterpieces popping up in front of all of us. Since then I tend to go and buy handful of different flowers at Miletičova market and then just mix them up and arrange them.
One more handy thing on the table - the Uashmama paper bags - practical for serving bread, spices or decorations.

Jasné, že kvety milujem, ale nikdy som sa nepovažovala za extra zručnú pri viazaní kytíc, proste moja tvorivosť sa nikdy na kvety nezameriavala, ale pod vedením "Papaveriek" nám zrazu všetkým pod rukami vznikali majstrovské kúsky. A aj pod vplyvom tohto víkendu som si začala kupovať plné náručia rôznych kvetov na Miletičke a potom ich kombinovať.
Ešte jedna vychytávka na doladenia stola - papierové vrecká Uashmama - praktické napríklad na chlieb, koreniny alebo aj dekorácie.Don't forget - pictures from the table (together with the recipies of course) in the next issue of Pyré mag, coming out in the middle of September. Cheers!

Nezabudnite - fotky z výsledku (aj s receptami) nájdete v ďalšom čísle Pyré magazínu, ktoré vychádza už uprostred septembra. Na zdravie!


8/25/2015

First times: little M


Coming back again to those first times already mentioned here... Like the opportunity to have custom made pieces for your wedding, like the wedding itself, like the baby bump. Well, that's nothing compared to bringing home your child for the first time. Actually, to have a child. To be a mum (still can't quite grasp it, guess it will take some time). Nothing can prepare you for that. Everything, all your thoughts are focused and kind of see giving birth like the goal, the finish line. But it's only the warm up... And then you bring your precious little one home for the first time, put the car seat down and look at each other with your man, both wondering: So now what?

It's been a month since we brought home our little girl. Welcome, Mia. Your name you got after your two great-grandmothers. Mia is derived from Mária (and a line of Mária's in my family) and Amália (and a line of Amália's in my man's family). Unfortunately, you won't be able to meet with them, but they were both strong, open-minded and open-heartet women and we hope you will carry in you part of their personalities.

And you, dear readers, might end up seeing a little bit more of child or motherhood related themes on the blog. And wasting no time, lets cut right in the middle of it. Dressing "the bump" was practically a fun challenge, but excuse me, what about dressing "the boob"? Hello, that seems a bit impossible now, to breastfeed and at the same time find and wear nice/stylish/favorite pieces for breastfeeding. Anyone with an answer deserves a Nobel prize! Anyone? 


Keď sa ešte vrátim k nedávnej téme prvých razov... Akým je príležitosť dať si urobiť kúsky na mieru napríklad na svadbu, alebo svadba samotná, a vlastne aj prvé tehotenstvo. Avšak to je všetko iba zahrievanie a strečing v porovnaní s tým prvým razom, keď donesiete domov svoje dieťa. Vlastne keď máte zrazu dieťa. Keď ste mama (stále mi to podľa mňa nedochádza úplne, asi to chce čas). Na to vás nič nepripraví. Pretože sa celý čas sústredíte na tehotenstvo a pôrod, všetko tak nejak smeruje k pôrodu ako cieľu. A potom prídete prvýkrát domov z pôrodnice s drobcom, položíte autosedačku na stôl a pozriete s chlapom na seba, v očiach rovnaká otázka: A čo teraz? 

Už je to mesiac, čo sme domov doniesli naše dievčatko. Vitaj, Mia. Meno máš po tvojich dvoch prastarých mamách, Márii (a celej línii Márií v našej rodine) a Amálii (a línii Amálií v chlapovej rodine). Mia je odvodená od oboch. A aj keďsa bohužiaľ nestretnete, boli to obe silné, láskavé ženy s otvorenými hlavami aj srdciami a my dúfame, že okrem ich mien ponesieš v sebe niečo aj z ich osobností.

A vy tým pádom možno narazíte na blogu o troška viac na témy súvisiace s deťmi a materstvom. A aby sme nestrácali čas, hneď tu mám prvú pálčivú tému, ktorá ma teraz naozaj zaujíma. Obliecť "the bump", tehotenské brucho bola výzva, ale zároveň aj zábava,  fakt som si to užila. Ale pardón, obliecť "the boob", teda kojacie prsia, tu som narazila. Že haló, zatiaľ to vyzerá na veľkú záhadu ako kojiť a zároveň chodiť v pekných/vkusných/obľúbených kúskoch. Nobelovku tomu, kto to vyrieši! Niekto?

8/13/2015

Maria, Bratislava


Beat the heat. On the street. Coming from Slovakia, but living in Prague, I caught the beautiful Maria while visiting Bratislava, right at the beginning of the heat wave. Love the whole styling, with all the little details.

Ako poraziť horúčavu na uliciach. Krásnu Máriu, pôvodom zo Slovenska a bydliskom v Prahe, som zastihla počas návštevy Bratislavy, keď začínali horúčavy. Krásny styling, vrátane všetkých detailov.7/30/2015

Alenka, Bratislava


Always a pleasure to meet stylish ladies like Alenka here. Love her simple, safari inspired linen dress and the matching hat. From Oľga Janderlová of course, where all the Bratislava ladies get their hats from.

Štýlové dámy v uliciach ma vždy potešia, ako napríklad Alenka. Jednoduché ľanové šaty inširované safari štýlom a klobúčik k tomu. Ako inak, od Oľgy Janderlovej, ktorej obchod s módnymi doplnkami je bratislavskou inštitúciou.

7/19/2015

At Maximilián Mucska Tailors, Bratislava


I quite often get asked all kinds of random questions concerning fashion, one of the more frequent ones being from men (or their caring women), asking about where to get properly, custom maid suits/shirts/business/casual fashion in Bratislava other than browsing the usual shopping mall brands. Fans of bespoke tailoring are already familiar with the family run salon Maximilán Mucska Tailors on Grösslingová street, so I took a look inside to experience and meet the people behind it. 

Často dostávam najrôznejšie otázky týkajúce sa módy, medzi nimi častejšie sa opakujúcu od mužov (alebo ich starostlivých žien): kde v Bratislave sa dajú zohnať kvalitné, poctivé, na mieru robené obleky/košele/pánska móda mimo štandardu, čo ponúkajú nákupné centrá. Keďže fanúšikom šitia na mieru je rodinné krajčírstvo Maximilián Mucska Tailors na Grösslingovej ulici už známe, bola som spoznať ľudí za ním aj ja.


Inside a cosy window-front room (prepped with men's fashion accessories) I was greeted by one of the Mucska brothers, Erik, who is in charge of the business side of the studio, and who led me and talked me through their history and present.

V úvodnej, útulnej miestnosti (plnej pánskych doplnkov) hneď za výkladom ma privítal jeden z bratov, Erik Mucska, ktorý má na starosti obchodné veci ateliéru, a ktorý mi robil sprievodcu príbehom rodinného krajčírstva.Moving inside I stepped into the place where all the magic happens, under the watchful eye of the father, Maximilián, who has been working with materials, cuts and tailoring since he was 15: studying it and spending time working at different ateliers. Together with another one of his sons, Patrik, they are the main creative and executional force, overlooking a team of seamstresses. 

V ďalšej miestnosti sa deje to čaro - pod starostlivým, skúseným dohľadom otca Maximiliána, ktorý remeslo práce s materiálom, strihmi a tvorbou na mieru ovláda od svojich 15 rokov. Krajčírstvo študoval a skúsenosti potom zbieral po rôznych salónoch. Spolu s ďalším z bratov, Patrikom, sú hlavnými tvorivými a výkonnými silami, ktorým pomáha tím krajčírok.The clients get complete counseling - from choosing the style, the materials (they work with the best Italian, French, British suppliers), to customizing the pieces to one's individual needs down to the last detail. Need an inside pocket for glasses? Or having your sleeves adjusted to your watch? You got it. The average time needed for making a suit for a client? Up to 4 weeks of work.

 Ich klienti dostávajú kompletný servis - od poradenstva štýlu, materiálov (pracujú s vybranými talianskymi, francúzskymi a britskými dodávateľmi), až po prispôsobenie kúskov individuálnym potrebám. Potrebujete vnútorné vrecko špeciálne na okuliare? Alebo prispôsobiť rukáv saka svojim hodinkám. Nech sa páči. Priemerné trvanie výroby jedného obleku? Až 4 týždne prác.The interesting thing about the Mucska Tailors is that their skills and craft are often sought after by other business and brands. They have been working on custom cut patterns for Nehera (the Slovak fashion brand aiming at worldwide markets) as well as creating costumes for European theaters and Operas.

Zaujímavosťou Mucska Tailors je, že ich práca a schopnosti sú často vyhľadávané inými módnymi značkami a tak často spolupracujú na zaujímavých projektoch. Ako napríklad tvorbe strihov pre Neheru (slovenskú módnu značku so svetovými ambíciami) alebo kostýmov pre európske divadlá a opery.


The last co-operation of this kind happened with fashion designer Boris Hanečka - together they created the costumes for the The Snow Queen opera that premiered at the Austrian Eisenstadt. The whole process was caught on camera and you can watch the video here

Aktuálne posledným projektom tohto druhu bola spolupráca s návrhárom Borisom Hanečkom na kostýmoch pre operu Snehová kráľovná, ktorá mala nedávno premiéru v rakúskom Eisenstadte. Proces tvorby až po premiéru bol zachytený na videu, tu.Thanks to these gentlemen for their time and great work, that puts Bratislava on the map of cities with high quality, family run tailoring ateliers (which, in Italy, is a usual, beautiful tradition). You can find everything on their web page or follow their FB page where they regularly post blog updates full of useful information about men's fashion and bespoke tailoring. 

Vďaka týmto pánom za ich čas a skvelú prácu, ktorá posúva Bratislavu na mapu miest s kvalitnými, rodinnými krajčírskymi salónmi (niečo, čo je napríklad v Taliansku bežným, krásnym javom). Všetko nájdete na ich zrozumiteľnej web stránke alebo sledujte ich FB stránku, kam pravidelne pridávajú blogové príspevky o pánskej móde a šití na mieru.

7/14/2015

People and living for EVA magazine: Patrícia and Patrik's Boho Apartment


Welcome to Patrícia & Patrik's rented Prague apartment. They moved into it straight after years of living and working in London, looking for a change (and cost) of lifestyle and they choose the Žižkov area of Prague. Patrick is the manager of Basement Bar and Patrícia si the owner and creative soul of the very chic Boho Vintage Store. They both prefer collecting, saving and re-designing things to buying them, and their apartment is a beautiful reflection of their creative approach to life and travels.

Vitajte v pražskom prenájme Patrície a Patrika. Nasťahovali sa doňho po rokoch žitia a práce v Londýne, po tom ako sa rozhodli pre zmenu životného štýlu (a nákladov na život). Patrik je menežérom Basement Baru a Patrícia majiteľkou a kreatívnou dušou krásneho Boho Vintage Store
Obaja predmety do bytu radšej zbierajú, nachádzajú a redizajnom zacharňujú ako kupujú nové, a ich bývanie je krásnym odrazom ich tvorivého prístupu k životu a cestovaniu. 


A wonderful idea: cookie server made by Patrícia from cups and plates (also sold at Boho).
Perfektný nápad: etažér na koláče zo šálok a tanierov vytvorený Paťou (k dostaniu aj v Boho).


Inspiration and moodboard covers the kitchen counter. 
Kuchynský pult pokrývajú inšpiračné obrázky.
The living room doesn't seem big, but is ready to take in guests staying over.
 Obývačka nepôsobí veľkým dojmom, ale je pripravená na prichýlenie prespávajúcich hostí.Little home office in one of the living room's corners, separated by a deco wall.
Malá pracovňa v jednom z kútov obývacej izby, oddelená dekoratívnou stenou.

Thoughfully organized collection of random things.
Premyslená inštalácia rôznych, náhodne pôsobiacich predmetov.Memories of Morocco keep poping-up all around the apartment. 
Thanks to these wonderful people for letting me photograph their living space!

Spomienky na obľúbené Maroko sa objavujú v byte na viacerých miestach.
Veľká vďaka týmto dvom krásnym ľuďom za možnosť odfotiť ich životný priestor!