5/13/2014

Invitation: Fashion show of the graduates, Bratislava


I always get excited about young fashion and designers - love their dreams and passion and experiments. If you feel the same, together with the students of Atelier 343 we are inviting you to this year's fashion show of the students of fashion graduating from Bratislava's Academy of Arts. Here a little preview of who and what to expect:

 Tvorba študentov módy ma veľmi baví - rovnako ako ich vášeň, sny a sloboda experimentovať. Ak ste na tom podobne, spolu s Ateliérom 343 vás pozývame na absolventskú prehliadku magistrov a bakalárov ateliéru odevného dizajnu VŠVU. Toto je len malá chuťovka, koho a čo očakávať:


Maja Božovič and her collection "Memories for the future" is focusing on how fast fashion is affecting our lives. The collection is inspired by the dress culture of Chinese tribes.

Maja Božovič a kolekcia "Spomienky do budúcna", ktorá upriamuje pozornosť na dnešný neudržateľný márnotratný konzum a jeho následky. Modely sú inšpirované odevnou kultúrou čínskych kmeňov.Lena Rypáková and her collection "Catharsis" plays with the idea of reaching catharsis through art. Cuts and openings in the material on unexpected places evoke a strong feeling of vulnerability.

Lena Rypáková a kolekcia "Katarzia". Kolekcia odevov symbolicky pracuje s ideou dosiahnutia katarzie pomocou umeleckého diela. Priestrihy materiálu na nečakaných miestach evokujú silný pocit zraniteľnosti.Silvia Kissová and her collection "Sense perception" is inspired by the changes of a woman that goes through the stages of innocence, falling in love and disappointment, mistrust and worries. White, red and black are the main colours of the collection.

Silvia Kissová a kolekcia "Zmyslové vnímanie" je inšpirovaná premenami ženy, ktorá prechádza od nevinnosti cez lásku až po sklamanie, nedôveru a obavy. Biela, červená a čierna sú nosnými farbami kolekcie.Silvia Hollá and her collection "I want to give you something I am wearing" is a look back at her internship in Istanbul and works with her memories of living in a different culture - moving from darkness into light.

Silvia Hollá a kolekcia "Chcem ti dať niečo, čo nosím" je spracovaním jej zážitkov a spomienok na stáž v Turecku a života v inej kultúre - postupným prechádzaním z tmy do svetla.

Among the graduates are also Emma Korpová and her collection Soledad, inspired by the traditional south american sartorial culture, and Katarína Š. Fedorišinová with an unisex collection called "Cult" that focuses on parallels between political cults and pop music cults.
Part of the fashion show will be a selection of semestral works form the Atelier, and I am already looking forward. This Wednesday, 7 p.m., at the Bratislava castle. More info at the event's FB page or in this video invitation.

Medzi absolventmi-magistermi sú aj Emma Korpová s kolekciou Soledad, inšpirovaná tradičnou latinsko-americkou odevnou kultúrou, a Katarína Š. Fedorišinová s unisex kolekciou Cult, ktorá sa sústreďuje na paralely medzi politickými kultami a kultami populárnej hudby. 
Súčasťou prehliadky bude aj výber z ateliérových semestrálnych prác, a ja sa už potichu teším. Túto stredu, o 19.00 hod. na bratislavskom Hrade. Viac info o prehliadke nájdete na FB stránke prehliadky alebo v krásnom pozývacom videu.

2 comments: