6/20/2016

Stylish moms of Bratislava: Jaja

Jaja (35), mom of Dorota (11) and Tereza (9)

One mom that couldn't be missing from this series is Jaja, fashion blogger at LeSimple and editor-in-chief at LeMini, where she covers both fashion, lifestyle and kid's fashion. Not only does she have a minimalist style that I love, she also has a very stylish, cool family, that I love to follow and watch them (on social media of course) travel together, take the kids to the world, galleries, events and teach them about art, design, books. So the best place to meet with them one rainy afternoon was Ex Libris, the bookshop of the Slovak National Gallery, thanks for letting us take pictures there.

Jedna z mám, ktorá v tejto sérii nemôže chýbať, je Jaja, blogerka LeSimple a šéfredaktorka portálu LeMini, ktorá tak má prehľad nielen o veľkej móde, ale aj tej detskej. A okrem toho, že má krásne minimalistický štýl, ktorý mám rada, má aj veľmi štýlovú, cool rodinu, ktorú rada sledujem (na sociálnych médiách samozrejme) ako spolu cestujú, berú deti do sveta, galérií, na eventy a učia ich o umení, dizajne, knihách. A tak najlepším miestom na naše stretnutie v jedno daždivé popoludnie bolo Ex Libris, kníhkupectvo SNG, ktorému týmto ďakujeme za poskytnutie priestoru.


How did motherhood influence your wardrobe?
It was probably mostly influenced during pregnancy and the early years of motherhood. I was wearing mostly stuff I could get into and that was comfortable (I have gained 20 kg during both pregnancies, and that is tough on the wardrobe for such a short time as pregnancy is - it comes and goes). Plus, my brain was set on food and sleep, fashion wasn 't a priority. But as the kids grow, with time I have more freedom of movement - I don't have to carry them, they don't wipe their messy little hands into my clothes, don't burp, I don't have to climb everything on the playground with them or fold the stroller into a car or bus, so recently I have bought myself a pair of white trousers I haven't even thought of the last years! So now I wear anything I like and what my body and age allowe me to. Gradually I have collected many timeless, mostly minimalist pieces. And I started to value quality over quantity, it pays off in the long run. I like to shop at COS, &otherStories, Zara and the Slovak brand Buffet.

Ako ovplyvnilo materstvo tvoj šatník?
Môj šatník ovplyvnilo asi najviac obdobie tehotenstva a ranné roky materstva. Obliekala som sa prevažne do toho, do čoho som sa vmestila a čo bolo pohodlné (počas oboch tehotenstiev som pribrala 20 kg, čo je slušný nápor na šatník a na takú krátku dobu, akou tehotenstvo je - príde a odíde). Navyše som mala mozog nastavený len na jedlo a spánok, móda nemala prioritu. No časom ako deti rastú, mám viac slobody v pohybe - nemusím ich už nosiť na rukách, neobtierajú sa o mňa stále stojimi špinavými ručičkami a negrckajú kade-tade, nemusím zdolávať preliezky spolu s nimi, ani sa nadrapovať kočíkom do auta či autobusu, a tak som si nedávno zakúpila napríklad biele nohavice, na ktoré som roky z praktických dôvodov ani nepomyslela! Momentálne sa obliekam do všetkého, čo sa mi páči a čo mi vek a postava dovolia. Postupne som si do šatníka nazbierala veľa nadčasových, prevažne minimalistických kúskov. Začala som uprednostňovať kvalitu nad kvantitou, čo sa z dlhodobého hľadiska veľmi oplatí. Rada nakupujem v COS, &otherStories, Zara a slovenskú značku Buffet.What's your advice/secret tip for other moms?
Motherhood has taught me a lot, mainly about myself. Kids are my biggest mirror. If I wish them to be peaceful, I have to be peaceful first. Which doesn't always happen (and in those moments my husband likes to cry out that he has three hormones at home). Otherwise it really helps me to have a clear schedule that we can now all agree on. And our evening ritual when I read to them before sleep (right now it is Jaroslav Foglar, Jules Verne and Astrid Lindgren). These are special moments, when a chapter ends and the kids beg for more, or to these days we remember stories and fun situations from the books we read together.
Regarding fashion, I like to shop at second hand stores from time to time. I personally really love the kids' version of COS (but they have only clothes up to 8 years), the Spanish Motoreta, Little Creative Factory (sold by Alice&Alice) and Zara for kids is really amazing. The Slovak brands for kids have niece pieces, the only thing is they don't have sizes for my girls. As if kids stopped being kids at pre-school.
It is true that it quite difficult to dress girls this age. Specially Teresa has her ideas about what to wear and doesn't really let me help her. So I try to give only technical advice, so she is not cold or hot.

Nejaká nevyhnutnosť/tajný tip pre iné mamy?
Materstvo ma veľa naučilo, najmä o sebe. Deti sú totiž mojím najväčším zrkadlom. Ak si želám, aby boli deti pokojné, musím byť najprv ja v pohode. Čo sa nie vždy darí (v takýchto situáciach manžel potom rád vykrikuje, že má doma tri hormóny). Inak mi s deťmi veľmi pomáha jasný program, ktorý si už teraz vieme všetci spolu vopred dohodnúť, a náš večerný rituál, kedy im pred spaním čítam (momentálne nás najviac baví Jaroslav Foglar, Jules Verne a Astrid Lindgren). Sú to úžasné chvíle, keď končí kapitola a deti ešte prosia o pokračovanie, alebo keď dodnes spomíname na príhody a vtípky z príbehov, ktoré sme spolu čítali.
Čo sa týka oblečenia, ak mám chuť, deťom rada nakupujem v sekáčoch. Mne osobne sa veľmi páči detská verzia značky COS (žiaľ majú veľkosti len do 8 rokov), španielska Motoreta, Little Creative Factory (predáva Alice&Alice) a aj detská Zara je fakt úžasná. Slovenské značky pre deti majú pekné veci, len ma veľmi mrzí, že nemajú veľkosti pre moje dievčatá. Ako keby vek detí končil u predškolákov. Je však pravda, že obliekať dievčatá v tomto veku je zložité. Obzvlášť Tereza má jasnú predstavu o tom, čo si obliecť a len málo si odo mňa nechá poradiť. Tak sa ju snažím usmerniť aspoň technicky, aby jej nebolo zima či teplo.


What's your inspiration?
I get inspired by happy parents with happy kids, when I see them having fun together. I get inspired when I see kids playing, drawing or reading. It inspires me when kids talk together, ask a lot and plan a lot. Moms that didn't loose their dreams and plans inspire me, the ones that include kids in their lives. I get inspired when kids ask where are we going to travel next, when they look forward the trips and getting to know new countries.

Kde nachádzaš inšpiráciu?
Inšpirujú ma šťastní rodičia so šťastnými deťmi, keď je vidno, že si to spolu užívajú, inšpiruje ma, ak vidím deti hrať sa, kresliť si alebo si čítať. Inšpiruje ma, keď sa deti spolu rozprávajú, vyzvedajú a plánujú. Inšpiruje ma, ak mamy s deťmi nestratili svoje sny a plány len kvôli deťom, ale deti začlenili do svojho života. Inšpiruje ma, keď sa deti pýtajú, kam zasa pocestujeme, že sa tešia na cesty a spoznať nové krajiny.


As a bonus I have asked the girls what do they think about their mom's style:
Dorota (11): "My mom has a super, modern style, I like that she can match her pieces and chooses nice clothes from cool brands. From her wardrobe I like most the white trousers, the shirt from Nosené and the striped dress from Mango."
Tereza (9): "My mom has a weird style, that I don't like, well, I only like the white trousers"

Ako bonus som sa spýtala dievčat, čo si myslia o štýle svojej mamy:
Dorota (11): Moja mama má moderný super štýl, páči sa mi, že sa vie zladiť a vyberá si pekné oblečenie z coolových značiek. Z jej šatníka sa mi páčia biele nohavice, blúzka z Nosené a pásikavé šaty z Manga."
Tereza (9): "Moja mama má divný štýl, ktorý sa mi nepáči, teda páčia sa mi len tie biele nohavice."

Jaja is wearing: Renewals by Nosené shirt, Zara jeans, &otherStories slip-on sandals. The girls are wearing: Little Creative Factory dresses, sold by Alice&Alice.

5 comments:

 1. - terezcin nazor ♥ :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. moja tereza má o mne podobný názor...všetko čo nosím, je pobožné a trapné...:)))
   jaja bol môj prvý blog, už zopár rokov ma sprevádza životom...:))
   enrú

   Delete
 2. HIRE ME FOR FUN
  JAIPUR ESCORTS
  jaipur high profile models
  Chandigarh escorts
  Top Escorts

  HIRE ME FOR FUN TO REMOVE STRESS AND ENJOY LIFE HAPPILY

  Jaipur Escort Girls are popular for being the Sexiest
  TOP JAIPUR ESCORTS SERVICE

  ReplyDelete