7/13/2016

Stylish moms of Bratislava: Renáta

Renáta (47), mom of Mišo (25) and Max (13)

I am so happy that after all the beautiful, wonderful, mostly new moms and cute kiddos, I can welcome in this series the cheerfully stylish mom and artist, Renáta Ormandíková. And that I was able to photograph her with one of her sons, the visual and musical artist, Mišo. I guess it doesn't matter how long or in what times you are a mom, it is still a ride.

Som šťastná, že po všetkých krásnych, inšpiratívnych a väčšinou nových mamách a milených deťoch, môžem v tejto sérii prívítať hravo štýlovú šperkárku Renátu Ormandíkovú. A že sme sa pri fotení stretli aj s jedným jej synom, výtvarníkom a hudobníkom Mišom. Asi nezáleží na tom ako dlho a v akej dobe ste mamou, stále je to zážitková jazda. Nech sa ľúbi.
How did motherhood influence your wardrobe?
I think that every woman, mother, goes through a few styles in her life, of course unless she is a radical hippie or punk girl, and her style doesn't change with year, she just lives it. My world of personal style evolved with my life periods. At art school I was more laid back and flowy - long shirts, cardigans. At university I had my first child, Mišo, and my student wardrobe was put together form second hand pieces and my own creations, I was trying to be an original mom with an original child - poor guy was a bit overly knitted. I even knitted him a hat that long hair sewn on it, so in the stroller there was a very hairy baby laying.
But probably the main factor in my style evolution is age. I would not wear some of the things I did a few years ago and they seemed to be fine. Probably embarrassment is the measuring value, so I try not to embarrass my sons.

Ako ovyplvnilo materstvo tvoj šatník?
Myslím si, že každá žena-matka si vo svojom živote prejde rôzymi štýlmi, samozrejme ak nie je radikálna hipisáčka alebo punkerka, ktorej štýl sa rokmi nemení a ide si v tom. Môj svet obliekania sa tiež vyvíjal obdobiami v živote. Na ŠUPke som bola viac rozviata - dlhé sukne, svetre. Na vysokej prišlo prvé dieťa, Mišo, a študentský šatník som si vytvárala z kúskov zo sekáčov a vlastnej tvroby, snažila som sa byť originálna matka s originálnym dieťaťom - chudák bol troška vyštrikovaný. Dokonca som mu urobila čapicu, na ktorej boli našité dlhé vlasy, čiže v kočíku ležalo hrozne vlasaté bábätko. Myslím si ale, že hlavnú úlohu v štýle zohráva u mňa vek. Teraz by som si na seba neobliekla veci, ktoré sa mi pred rokmi zdali byť v pohode. Teda trápnosť je asi u mňa to merítko, nech sa za mňa synovia nehanbia.


What's your advice/secret tip for other moms?
Right now, my second son, Max, is hitting puberty (and does not take photos). We'll see how it goes, his wardrobe is mainly comfy: sweats and T-shirts. When my boys were little, there weren't so many brands to choose from. I envy all moms now that can dress up their kids and buy fancy products. Our family is not very much after brands, but I love COS. It is minimalist, so my crazy-kitschy jewellery and accessories Krása vesmírna go well with it.
My favorite shoes are Trippen - they are a bit strange in shape and heel and I like them a lot. Oh and for my son Mišo, or rather his musical alter ego Prezident Lourajder, I have crocheted a few masks in which he performs - he has a summer and winter type too. If someone needs to hide their identity, I am so ready.

Nejaká nevyhnutnosť/tajný tip pre iné mamy?
Momentálne má môj druhý syn, Max, prichádzajúcu pubertu (a nefotí sa). Uvidíme ako ju zvládneme, oblečenie pre neho je hlavne mäkké - tepláky a tričká. Keď boli moji chlapci malinký, nebol taký výber a značky, ako teraz. Závidím všetkým mamám ako môžu parádiť deti a používať úžasné produkty. Naša rodina nie je moc na značky, ale ja milujem COS. Je to minimalistický dizajn, ku ktorému sa pekne hodia moje divo-gýčové šperky z Krásy vesmírnej
Topánky napríklad nosím Trippen - sú divné či už strihom alebo opätkom a mám ich veľmi rada. Ozaj, a pre syna Miša, respektíve jeho hudobné alter ego, Prezidenta Lourajdera, som vyháčkovala niekoľko kukiel, v ktorých vystupuje - má zimný aj letný model. Ak by niekto potreboval schovať svoju tvár a identitu, som pripravená.


What's your inspiration?
Well, that's hard to define, in my work I am fine with my own fantasy and rich inner world. Colourful, playful, non-conventional, ironic. When getting dressed, it is always about my current mood, though it looks like it is always black since my wardrobe is almost only black.
I have always felt that my inspiration to change things came after being in Paris. We go there a lot and the lightness and creativity that you see on the streets opens my eyes, I love to sit in a cafe and people-watch, it's one big catwalk. I have never been the one crazy after trends, fashion is a part of my life... but here I sit still and admire. If I was rich, thin as a stick and young, all of that would end up in my wardrobe.

Kde nachádzaš inšpiráciu?
To je ťažké zadefinovať, pri mojej práci si vystačím s fantáziou a bohatým vnútorným svetom. Farebným, hravým, nekonvenčným, ironickým. Pri obliekaní je to na mojej nálade, ale vyzerá to, že nálada je stále čierna, lebo môj šatník je skoro celý čierny. Vždy som ale mala pocit, že ma inšpiruje k zmene cesta do Paríža. Často tam chodíme a tá ľahkosť a kreativita chodiaca ulicami mesta mi otvára oči, milujem sedieť v kaviarni a kochať sa ľuďmi, čo chodia okolo, je to veľká módna prehliadka. Ja som sa nikdy moc neriadila trendami, módu vnímam ako súčasť môjho života... ticho sledujem a obdivujem. Keby som bola bohatá, chudá ako trieska a mladá, všetko by som mala v šatníku.

Renáta is wearing: COS top and cardigan, Stefanel trousers, Trippen shoes, Prada glasses, Krása vesmírna necklace. The scooter is Florenz and the pimped helmet from Kunsthistorische Museum shop.

7/05/2016

Summer weekend, Bratislava


This seems like the perfect summer weekend outfit - when you start with a late brunch, go for a swim, lounge in a cafe/bookshop or park, meet friends for drinks and end the night at a concert/in a club. Well, I don't know if this was Janka's plan, I only caught her at the brunch part, but the comfortable and sexy combination of shorts, body, backpack and hairband would easily do the part.

Toto mi príde ako dokonalé kombo na letný víkend: začnete neskorým brunchom, zbehnete si zaplávať, vyložíte si nohy v kaviarni/kníhkupectve alebo parku, stretnete sa s priateľmi na drink a deň zakončíte na koncerte/v klube. Janku som stretla počas sobotných neskorých raňajok, tak neviem ako jej deň vyzeral ďalej, ale pohodlná a zvodná kombinácia šortiek, bodyčka, batohu a šatky vo vlasoch by taký deň hravo zvládla.