8/30/2011

Going offline. Will be back. Sea ya!


Dears, I am leaving you for a few days, need to go offline and reset myself. But my camera will be with me (such a nice idea - as seen at Grape - I was always wondering how to get rid of that big ugly camera strap!) and I will be back to regular posting on September 12th. Take care, enjoy the sun, sea ya! :-)

Milízlatí, nechávam vás tu na pár dní, potrebujem ísť do offline módu a dať si poriadny reset. Foťák ale bude so mnou (aha, to je krásny nápad - z Grape festivalu. Už dlho riešim ako sa zbaviť toho veľkého škaredého látkového pásu!) a k pravidelným postom sa vrátim 12. septembra. Majte sa krásne, užívajte slnko, mávam! :-)

Mademoiselle, Grape festival styleThere's a cute little Brigitte Bardot vibe going on in these pictures, don't you think? The hair, the glasses, the dimples, oh-la-la. Anyway, very refreshing, mademoiselle! :-)

Zdá sa mi, že z tejto slečny vyžaruje kúsok Brigitte Bardot, nemyslíte? Vlasy, okuliare, jamky, oh-la-la. Každopádne veľmi svieže, mademoiselle!

8/29/2011

Vintage streetstyle, round 2: Winners


For the second time, Matej from lomography (the lovely sponsor of Vintage streetstyle) and myself got together over your vintage family pictures published in round 2 to give out this beauty - the La Sardina lomo camera with additional flash - to one of you. We had many wonderful pictures and stories to choose from and it wasn't easy, but here it is:

Po druhý raz sme sa s Matejom z lomography (váženým to sponzorom rubriky Vintage streetstyle) stretli a zasa raz zasadli nad vašimi fotkami z druhého kola Vintage streetstyle, aby sme poslali túto krásku - La Sardina - jednému zo zúčastnených. Rozhodovali sme sa spomedzi veľkého množstva krásnych fotiek a skvelých príbehov a nebolo to jednoduché, ale tu to je:


1. La Sardina goes to Klára J. for the picture of her great-grandfather and his companions. What we loved about this picture was the overall style and atmosphere as well as the little details (the hats, the dress of the ladies, the bow ties and ties, the old camera) that make up the whole picture. You can find the whole post here.
La Sardina putuje Kláre J. za fotku pradedečka a jeho známych. Čo sme na tejto fotke ocenili, bol celkový štýl, atmosféra a malé detaily (klobúky, šaty dámy, kravaty a motýliky, starý fotoaparát), ktoré vytvárali celkový dojem. Celý príspevok nájdete tu.

Because it was really difficult to choose one picture, we decided to give out little presents also to the following pictures:
A pretože vybrať iba jednu fotku z mnohých bolo naozaj ťažké, rozhodli sme sa malými pozornosťami oceniť aj nasledujúce fotky:


2. The stylish Bibi alias grandma as sent by Michaela P. See the whole post here.
Štýlová Bibi alias stará mama Michaely P. Celý post nájdete tu.


3. The only 90's picture of Marica B.'s mom with a whole lot of attitude and a little bit of Hawaii. The whole post you can find here
Jedinú 90's fotku štýlovej maminy a kúsok Havaja s ňou poslala Marica B. Celý post tu.

And a big Thank you! goes to everyone sending in pictures and their stories - I am honestly overwhelmed by it, so all of you whose pictures and stories haven't been published yet, they will be gradually. Which means Vintage streetstyle is continuing with round THREE, starting around the 15th of September, closing by the end of October. If you want to participate, see the instructions here. The main prize will again be a wonderful lomography camera and I have another lovely sponsor for you - tell you about it later. Have a wonderful rest of the summer!

Veľká vďaka ide všetkým, ktorí sa zúčastnili a poslali svoje fotky a ich príbehy. Som príjemne prekvapená množstvom krásnych príspevkov, čo znamená, že všetci, ktorých fotky som ešte uverejniť nestihla, urobím tak postupne. Rubrika Vintage streetstyle tak pokračuje kolom TRI, ktoré začne okolo 15. septembra a potrvá do konca októbra. Základné inštrukcie nájdete tu. Hlavnou cenou bude zasa raz šikovný foťák z lomography a mám pre vás aj ďalšieho, zatiaľ utajeného sponzora. Krásny zbytok leta prajem!

People watching, Grape festival style


The best place for relaxing and people watching at Grape festival were these haystacks, a very cool idea. But sometimes while watching, you are being watched too :-)

Najlepšie miesto na relax a sledovanie ľudí na Grape festivale boli tieto stohy slamy, výborný to nápad. A niekedy boli tí, čo ľudí sledovali, sledovaní tiež :-)

8/27/2011

Prêt-à-click


Hands up if you love The Uniques! Photographed at Grape festival.
Ruky hore kto ľúbi The Uniques! Fotené na Grape festivale.

1. This is a wonderful idea - Day of the unread books. Only I would probably need a month, ha, but will do my best on August 31st!
Toto je krásny nápad: Deň neprečítaných kníh. Ja by som síce uvítala skôr Mesiac neprečítaných kníh, ha, ale zapájam sa. 31. augusta prstom nepohnem, iba čo si prelistujem :-)

2. Once you read your book, come to celebrate folk traditions in Bratislava with lots of hand crafted folk art, music and goooood food.
Keď dočítate svoju neprečítanú knihu, príďte osláviť Dni majstrov ÚĽUVu do Bratislavy: ručné remeslá a dobré jedlo a atmosféra sľubná jesť.

3. The top Czech and Slovak fashion blogs in one place: Modni unie has launched! Careful, could be addictive! :-)
Top české a slovenské fashion blogy na jednom mieste: Módní únie odštartovala! Opatrne, nebezpečie závislosti! :-)

8/25/2011

Friends in style, Grape festival style
The two cute, giggly girls I met had a rather interesting choice of accessories - a handcuff necklace and a harness, hmmmm... ;-)

Dve milé, vysmiate dievčence mali každá zaujímavý výber doplnku - náhrdelník so želiezkami a popruhy na šatoch, hmmmm... ;-)

8/24/2011

Marcel Holubec's Lolita collection at Styl Kabo

First came the age of innocence - sweet Lolitas marching, wearing white, nude, with heart applications or transforming the men's shirt into their own little dresses. Oh so sweet and cute and squeeky clean.
And just when you started wondering if that's it, the mood has changed and out came the dark or rather red side: Lolitas with smeared lipstick, wearing screaming magenta and red and either full skirts or skimpy bikinis. Yeah, eat your heart out.
Visual projection by Braňo Vincze, music mix by Pino, accessories by Mikyta (tell you about that later!). And a final dedication by Marcel: "to all who want to love and be loved." Thank you!
And now let me get my hands on that red and magenta skirt... :-)

Najprv vypochodovala nevinnosť sama - milé Lolity v bielych a telových farbách, so srdiečkovými aplikáciami alebo privlastnenými pánskymi košeľami. Tak milé, malé, čisté, nevinné.
A keď sa človek prichytil, že rozmýšľa, či to bolo všetko, nálada sa zmenila a zjavila sa temná, konkrétne červená stránka osobnosti. Lolity s rozmazaným rúžom, v žiarivej červenej a magente s plnými sukňami alebo v malých plavkách. Tak, a nech vám aj srdce praskne od túžby.
Obrazová projekcia by Braňo Vincze, hudobný mix by Pino, doplnky by Mikyta (k tomu sa ešte vrátim!). A záverečné venovanie od Marcela: "pre všetkých, ktorí chcú milovať a byť milovaní." Ďakujeme. 
Tak, a teraz si idem posvietiť na tú červeno-ružovú sukňu... :-)Preview: Lolita


It was an invitation I couldn't resist: to take a sneak peak into the making of Marcel Holubec's new collection Lolita. I have always admired Marcel's work, to me it seamed like a mysterious play of structured, mainly dramatically black, white and nude pieces of art more than garments. Now I have one more reason for admiration: I have never ever in my life seen a creative person work so systematically (honestly. And I have seen many creative people do great stuff and I can see my desktop every day, such a mess! :-).
The collection Lolita was inspired by Nabokov's novel and by Marcel's own past relationship with Ema. The neatly organized inspiration board included stills from the movie, photographs of Ema and of her favorite things, pieces by other designers and thought provoking images, complimented by pieces of fabric, future accessories, sketches, visual ideas, colour schemes.... you name it, it was all there :-)
I caught up with Marcel about a week before the show he was supposed to introduce the collection at, at a moment he was still adjusting the final pieces by sketching on canvas AND already working with real material. And even though I was able to take a sneak peak into the process, I didn't really have an idea what might come out of it on the catwalk. I think you will like it. Tomorrow :-)

Túto pozvánku sa predsa nedalo odmietnuť: príležitosť nahliadnuť do záklusia prípravy novej kolekcie Marcela Holubca s názvom Lolita. Marcelovu prácu som vždy zdiaľky obdivovala a vnímala som ju ako tajomnú hru štrukturovaných, dramaticky čiernych, bielych alebo púdrových kúskov skôr umenia ako iba oblečenia. A momentálne mám o dôvod viac na obdiv: nikdy v živote som totižto nezažila tvorivého človeka, ktorý by pracoval tak systematicky (fakt. A to som videla kopec kreatívnych ľudí vytvárať skvelé veci a okrem toho sa každý deň pozerám na desktop môjho počítača, bordel najväčší! :-).
Inšpiráciou novej kolekcie boli Nabokov román a Marcelov bývalý vzťah s Emou. Usporiadaná nástenka plná inšpirácie obsahovala obrázky z filmov, Emine fotky aj fotky jej obľúbených predmetov, tematické módne fotografie a nápady, skice strihov, vzorky látky, vzorky doplnkov, náčrt farebnej schémy... čo vám len napadne, všetko tam bolo :-)
Ja som zastihla Marcela asi týždeň pred prehliadkou, kde mal predviesť novú kolekciu (klik na viac info), a to v procese tvorby strihov a kreslenia na plátno aj práce s reálnou látkou a prvými polohotovými kúskami. A napriek tomu, že som mohla takto nahliadnuť do procesu, nemala som predstavu, čo od prehliadky očakávať. Myslím, že sa vám bude páčiť. Zajtra :-)


In the detail: festival lace

8/23/2011

Come as you are, Grape festival styleI don't know if you noticed but not a lot of people tend to wear those T-shirts with their favorite bands on it while at a music festival. I think Romana here was the only one I met that Saturday. What I also love here is the simple, comfy, but still basic festival chic ensemble with only a few details - and I think Romana very well knows that her best accessory is her long, soft, oh so beautiful hair, and she lets you notice it :-)

Neviem, či ste si to všimli tiež, ale zdá sa mi, že práve na hudobných festivaloch ľudia nenosia také tie klasické tričká s názvami kapiel. Romana bola myslím jediná, koho som v tú sobotu stretla s nápisom kapely na tielku. Čo mi v tomto prípade tiež padlo do oka, bol jednoduchý, pohodlný, ale stále festivalovo chic celok s iba malými detailami - myslím, že Romana veľmi dobre vie, že jej najkrajším doplnkom sú dlhé, mäkké vlasy a necháva ich tak patrične vyznieť :-)

8/22/2011

Prêt-à-click


Welcome to this week's selection of links to click on. 
Vitajte v tohtotýždňovej selekcii zaujímavých linkov. 

1. You might remember my friend Zuzana here on her wedding day about a year ago. As a wedding present from a group of friends they got a bench - a new, beautiful one in Horský park, engraved with their initials, theirs for ever and ever. Besides being a great present (at least we would like to think so :-), buying and dedicating a bench is also a great way of contributing to the renovation of the park as a whole. (Bonus: a year after Zuzka and Jonáš's wedding we are toasting to their very newborn baby Alica, cheers!)
Možno si pamätáte Zuzku, tuto aha, v jej svadobný deň, asi tak pred rokom. Ako svadobný dar sme im skupina kamarátov darovali lavičku - novú, krásnu, v Horskom parku, s vyrytým Z + J = VL a srdco k tomu,  na veky vekov ich. Kúpa a darovanie lavičky je okrem toho aj skvelým spôsobom ako prispieť k obnoveniu Horského parku - viac info tu. (Tralalá, rok po svadbe Zuzky a Jonáša pripíjame na zdravie práve narodenej Alicke!) 

2. This girl is all grown up - Frances Bean by Hedi Slimane. Check out Hedi's photo diary as well, here.
Táto dáma je už veľká - Frances Bean fotil Hedi Slimane. Mrknite aj Hediho fotodenník, tu aha.

3. I am still overwhelmed by this. First of all Big Thanks to the magazín Sme Ženy for featuring me in their last issue. Big thanks to the team of ladies who made the results look this way. And because I would like to say Big thanks to Mária Štraneková, Lenka Sršňová and Marcel Holubec for lending me their pieces and making me feel oh so good in them, here are a few of my favorite pics, shot by Petra Bošanská. You can check out the article and video from the shooting here.
Je to tam, oficiálne Som Žena! :-) Aj keď sa stále viac cítim ako Alenka v ríši divov, ha. Veľká vďaka magazínu Sme Ženy za rozhovor a titulku. Veľká vďaka ženskému tímu, ktorého výsledkom práce sú aj tieto fotky. A pretože veľká vďaka patrí aj Márii Štranekovej, Lenke Sršňovej a Marcelovi Holubcovi, ktorý mi zapožičali veci na fotenie, pár z fotiek od Petry Bošanskej. Rozhovor a video nájdete aha tu.

skirt Mária Štraneková, jeans shirt F&F, necklace Soňa Šeboková

vest and black skirt Lenka Sršňová, red skirt H&M, belt Benetton, brooch Lubi_Hany, Canon camera

silk hoodie Marcel Holubec, gladiator sandals from Nike, cool wooden palettes

Prajem krásny týždeň!

8/19/2011

Invitation: BLAF 2011


And here it is - the final visual of the BLAF 2011 as shot by Peter Spurný. I am looking forward seeing it around town :-)
The festival itself will take place from the 30th of September until October 5th, 27 galleries will be participating, including an opening concert, open air cinema, BLAF_STYLE fashion show with young Slovak and international designers and brands participating, BLAF market, workshops, performances and other good stuff. Be sure to check out the BLAF webpage that will be updated with the programme. Bratislava is alive with art, oh yes!

A tu to teda je - finálny vizuál festivalu BLAF 2011 fotený Petrom Spurným. Teším sa, až ho uvidím po meste, najmä na priečelí SNG :-)
BLAF bude trvať od 30. septembra do 5. októbra a zúčastí sa ho 27 galérií. Súčasťou programu bude otvárací koncert, filmové premietania v amfiteátri SNG, módna prehliadka BLAF_STYLE s účasťou slovenských aj zahraničných návrhárov a značiek, BLAF market, workshopy, performace a ďalšie dobroty. Program a viac info nájdete priebežne na webe tu, časť info sa dopĺňa, tak sledujte priebežne. Bratislava žije umením, ou jé!


8/18/2011

Preview: BLAF shooting
A few pictures from behind the scenes of the BLAF (Bratislava Art Festival) shooting at Wazafaka studios. After a casting call on this blog, some readers actually took part at the shooting :-) The resulting visual and information about the festival coming very soon!

Pár fotiek zo zákulisia fotenia vizuálu pre BLAF (Bratislava Art Festival) v štúdiu Wazafaka. Po výzve na tomto blogu sa pár z vás, čitateľov, aj zúčastnilo fotenia, ha! :-) Výsledný vizuál a info o tohtoročnom BLAF čoskoro tu!