5/28/2015

Fashion show of the graduates 2015: the masters


Continuing from yesterday's post, here this year's master graduates and what to expect from their collections. I have seen only small fragments of their work, so I am looking forward to the fashion show even more. And you are very welcome!

Pokračovanie včerajšieho článku: tohtoroční magistri a čo očakávať od ich záverečných kolekcií. Tu som videla len malé fragmenty, väčšinou iba jeden model, o to viac som zvedavá na večernú prehliadku. Všetci ste pozvaní!


Mišena Juhász: Ema má mamu, mama má Emu collection

Influenced by her experience as a mother, Mišena built her graduate work as a women's & kids collection. Every mother wants to capture and save all the moments of their kids' development, so the prints are documentary photographs of Mišena's daughter. The girly and more neutral colours and prints are mixed through the collection, reflecting the magic of this time: when kids want to act like adults and adults learn to play again.

Ovplyvnená svojou skúsenosťou mamy, Mišena poňala svoju absolventskú prácu ako dámsko-detskú kolekciu. Každá mama chce zachytiť a uchovať každý moment vývoja svojho dieťaťa, a potlače kolekcie tak vychádzajú z dokumentárnych fotografií jej dcéry. Dievčenské aj neutrálne farby a potlač sa nakoniec objavujú a zmiešavajú v oboch líniách kolekcie, odrážajúc v tomto mixe čaro obdobia, keď sa deti snažia byť ako dospelí a dospelí sa učia znova hrať.


Zuzana Kedroňová: Wonderland collection

Inspired by her stay in Iceland and its mythology and nature, Zuzana's collection is based on original prints. The colours reflect the island's natural wonders (like vulcanos and their colours of the fire, lava and ashes), and the geometrical moments work with the symbols of the four elements. Each piece of the collection is named after a particular Icelandic moment. The flowing, lightweight fabric is often layered, inspired by the Icelandic traditional wear.

Inšpirovaná stážou na Islande, jeho mytológiou a prírodou, Zuzanina kolekcia Wonderland je založená na výraznej autorskej potlači. Farby odrážajú prírodné zázraky krajiny (napríklad vulkán a farebnosť ohňa, lávy, popola), pričom geometria potlače vychádza z grafických symbolov štyroch elementov. Každý kúsok v kolekcii je pomenovaný podľa konkrétneho islandského momentu a zázraku. Ľahká, splývavá látka je často vrstvená, čo tiež vychádza z tradičného islandského odevu.
Barbora Kubíčková: King Size collection

Inspired by larger than life art and installation in public spaces as well as childhood, when everything around you seems so much bigger, Barbora worked with puffy, technical materials combined with soft velvet and details of oversized zippers and buttons. The prints are based on childhood photographs enlarged to the point that they melt into the patch-like colour code of the collection. Models looking like kids wearing their parents's pieces? Sounds fun.

Inšpiráciou pre kolekciu bolo nadrozmerné umenie a inštalácie vo verejnom priestore, ako aj obdobie detstva, keď všetko okolo vyzerá oveľa väčšie. Barbora v nej pracovala s objemnými technickými materiálmi v kombinácii s jemným zamatom a detailom veľkých zipsov a gombíkov. Potlač vychádza z fotografií z detstva zväčšených do tej miery, že vytvárajú farebný kód kolekcie. A modelky, ktoré vyzerajú ako deti, ktoré majú na sebe kúsky rodičov, môžu byť zábavné.

Petra Kubíková: Hidden reality/Skrytá realita collection

Inspired by visual illusions and the play with reality and its perception, Petra is further developing her previous work. The shapes and structures are still inspired by Petra's knowledge and love for the Japanese culture, she has only added another visual layer and is play with your eyes. With her, layering reaches another, architectural level, while you don't know where one piece ends and another one starts.

Inšpirovaná optickou ilúziou a hrou s realitou a jej vnímaním, Petra vo svojej absolventskej kolekcii rozvíja svoju predošlú prácu. Tvary a štruktúry sú stále inšpirované Petrinou láskou k japonskej kultúre, v materiáloch sa stále objavuje práca s recykláciou, Petra ale pridala ďalšiu vizuálnu vrstvu a hrá sa s naším vnímaním. U nej dosahuje vrstvenie odevu novú, až architektonickú úroveň, keď neviete, kde jeden kus odevu končí a druhý začína.Octavia McKenzie: Faces of Fashion

Born in South Africa, in her graduate collection, Octavia is going back to her roots. Reflecting the vast contrasts throughout the continent is her mixture of materials: natural cotton, wool and leather in contrast with plastic jewellery by croatian designer Diana Sokolić. A visually strong element are also the prints, based on ethnic colours and motives and their ability to express different elements of the African continent. Looking forward to a bit of Africa on a Slovak catwalk.

Pôvodom z Južnej Afriky, Octavia sa vo svojej magisterskej kolekcii vracia ku koreňom. Vychádza pri tom z obrovských kontrastov afrického kontinentu, na ktoré reflektuje používaním kontrastných materiálov: prírodnú bavlnu, vlnu a kožu dopĺňajú šperky z plastu od chorvátskej dizajnérky Diany Sokolić. Výraznou vizuálnou časťou kolekcie je potlač, vychádzajúca z etnických motívo a farieb, a jej schoponosť vyjadriť rôzne aspekty a elementy Afriky. Teším sa na kúsok Afriky na slovenskom móle.Andrea Pojezdálová

Aďa is known for her work with folk motives, but in a minimalist, pure design way. After a structured, more playful collection she presented at Fashion LIVE!, she is returning to her roots, with a collection inspired by folk pieces from the 18th century. The inspiration comes in form of the construction and shape of the clothes, while the colour code stays very neutral - black, white, gray, beige, with materials like leather, wool, cotton and felt, putting emphasis on the softness and cosiness that symbolizes home and comfort, only with small metal details in the form of traditional hook and look fastenings. See you at the fashion show!

Aďa je známa svojou prácou s ľudovými motívmi, ktoré však spracováva moderným, minimalistickým, čistým spôsobom. Po minuloročnej, viac hravej kolekcii, ktorú prezentovala na Fashion LIVE!, sa v absolventskej kolekcii vracia ku koreňom: k inšpirácii ľudovým odevom 18. storočia. Pretavuje konštrukciu a strihy oblečenia do súčasných foriem, pričom farebná paleta zostáva neutrálna: čierna, biela, šedá, prírodné odtiene vlny, kože, bavlny a filcu. Všetko materiál, ktorý dáva dôraz na mäkkosť domova, iba s malými kovovými detailami vo forme zapínaní a háčikov. Vidíme sa večer!


5/27/2015

Fashion show of the graduates 2015: the bachelors.


Every year I am looking forward to the closing fashion show of the graduate students of fashion design in Bratislava. To bring you a little overview and context of what to expect this Thursday evening (where-when-how info about the show here), I took a little sneak peak into the atelier. This year, there is quite a handful of graduates, so let's start with the bachelors (featured on the picture with the masters as well as their professor, Júlia Sabová):

Každý rok sa teším na absolventské prehliadky študentov módneho návrhárstva a rada nakúkam do ich ateliéru na VŠVU. Aby ste aj vy mali prehľad a kontext toho, čo vás tento štvrtok večer čaká (kedy-kde-ako info k prehliadke nájdete tu).
A keďže tento rok sa urodilo absolventov bohato, začneme bakalármi (na fotke aj s magistermi a s vedúcou katedry, pani Júliou Sabovou):


Terézia Feňovčíková: It's Alive! It's Alive! collection

Fascinated by the world of horror movies, their visuality, colours, structure, heroes and the emotions they awake, in her collection, Terézia tries to mirror their message into clothing. Each piece of the collection is carefully thought through and visualises one of their aspect. Probably the most structured collection philosophically and with a fascinating theme, I am curious how it will come through on the catwalk.

Fascinovaná svetom hororových filmov, ich vizualitou, farebnosťou, štruktúrou, postavami a emóciami, ktoré vyvolávajú, Terézia vo svojej kolekcii prenáša ich posolstvo do odevu. Každý kúsok kolekcie odráža jeden aspekt a je premyslený. Pravdepodobne najhlbšie rozanalyzovaná kolekcia s fascinujúcou témou, som zvedavá ako sa predá na móle.
Kristína Poláčková: Flower collection

Based on the structure and colours of the fuchsia flower, Kristína created a very feminine collection. The shades varying from gentle pink, wild fuchsia to statement red, with hidden little green and white details just like in case of the flower itself. The cuts are not experimental, the collection is more likely to catch attention by its straight out loveliness.

Vychádzajúc z tvaroslovia a farieb kvetu fuksie, Kristína vytvorila veľmi ženskú kolekciu. Odtiene kveta prechádzajú od nežne ružovej cez divokú fuksiu až po žiarivo červenú, so schovanými zelenými a bielymi detailami, rovnako ako u kvetov samotných. Strihovo nejde o žiadny experiment, kolekcia skôr zaujme svojou priamočiarosťou a páčivosťou.
Jakub Straka - Défanse collection

Continuing with his work done at Liběna Rochová's Prague atelier, Jakub works with the idea and feeling of protection, as well as the female strength and heritage in his family. The clean cut collection works with linen that was woven by his great-grandmother and stored in his grandmother's closet. The natural linen is combined with PVC that also stands for protecting the inside, the body. The cleanness and simplicity of the collection is refreshing at the same time.

Kolekcia je pokračovaním Jakubovej práce v pražskom ateliéry Liběny Rochovej. Pracuje s myšlienkou a pocitom ochrany voči okoliu, ako aj ženskej sily a tradície v jeho rodine. Materiálovo vychádza z ľanového plátna, ktoré tkala jeho prababka, a ktoré sa uchovalo v babkinej skrini. Prírodný ľan dopĺňa PVC fólia, ktorá symbolizuje tiež ochranný obal. Čistota a jednoduchosť kolekcie pôsobí zároveň veľmi sviežo.
Terézia Šišková - Tales collection

Based on her own short story and illustrations about 4 heroes, Terézia created her fashion story and fashion heroes resulting in a colourfull, unisex collection with a sporty edge and full of little details. Her heroes meet and mingle, exchange clothes and roles, completely funtioning in their own world and Terézia's fantasy. The collection is like a scrap book, put together from different materials, sources, stories. It feels very free spirited and happy, Thursday is going to show how will it finally hold together on the catwalk.

Na základe autorskej poviedky a ilustrácií štyroch hrdinov vznikla Teréziina kolekcia. Jej hrdinovia sa stávajú postavami svojich módnych príbehov, stretávajú sa, menia si oblečenie aj úlohy, sami vo svojom svete a v Teréziinej fantázii. Výsledkom je farebná unisex kolekcia so športovým podtónom, plná malých detailov. Ona vlastne aj tak vznikala, postupne, ako kniha výstrižkov a spomienok, tvorila sa z rôznych materiálov, zdrojov, príbehov. Ide z nej pocit slobody a veselosti, štvrtok ukáže ako bude pôsobiť ako celok na móle.
Lucia Švecová

Consistently continuing in the spirit of her previous collection, Lucia's work is inspired by her childhood memories. One part of it is based around her father's old Levi's jacket (in the spirit of male traditions he kept buying and wearing the same jacket for years). The other part is put together from memories of what Lucia used to wear - clean cut, almost 2D dresses with details like coll collars, cute buttons, zigzag edges, shiny raincoats. See through pieces of fabric and fading colours are a reference to fading childhood memories. Lucia is one of the students already working on their own labels. See you on Thursday!

Lucia konzistentne pokračuje v duchu svojej predošlej kolekcie, pričom inšpiráciou sa vracia do detstva. Jedna časť kolekcie je postavená na starej Levi's bunde jej otca (ktorý v štýle mužskej tradičnosti si roky opakovane kupoval a nosil ten istý model bundy). Druhá časť sa skladá zo spomienok na to, čo nosila Lucia - jednoducho strihané, takmer 2D šaty s detailami ako oblé golieriky, milé gomíky, precízne zúbkované lemy, lesklé prštiplášte. Priehľadné detaily a vyblednuto pôsobiace látky sú referenciou na vyblednutie ľudských spomienok. Lucia je jednou zo študentiek, ktorá už teraz pracuje na tvorbe svojej vlastnej značky. Vidíme sa vo štvrtok!
To be continued: with the masters.
Ďalšie pokračovanie: s magistermi.

5/17/2015

Kristina, Bratislava


Remember Kristina on this blog, in February? I said it might not be the last time you see this stylish, joyful lady on this blog, and there. (I actually think she would deserve to be a regular somehow.)
I was lucky to meet her again, she will be one of very generous women participating in a charity project that I will tell you about all tomorrow. Have a wonderful week!

Pamätáte si Kristínu na tomto blogu, vo februári? Vtedy som hovorila, že sa tu táto štýlová dáma plná energie ešte určite objaví a nech sa ľúbi! (A teraz si myslím, že by si naozaj zaslúžila mať tu pravidelnú rubriku). 
Ja som mala to šťastie ju znova stretnúť, keďže bude jednou zo štedrých žien, ktoré sa zúčastnia charitatívneho projektu MÓDA POMÁHA - o ktorom vám poviem úplne všetko už zajtra. Pekný týždeň prajem!
5/11/2015

Prêt-à-click
At my last quick Prague visit I finally got to pop into the NILA store. I have only known their online shop and I have to say the real deal is just so beautiful, don't miss out if you have a chance!
Plus here some highly clickable links for you:
Počas poslednej rýchlej pražskej návštevy som sa konečne dostala aj do priestorov obchodu NILA. Doteraz som poznala iba ich online shop plný krásnych vecí, a naživo to bolo ešte krajšie, nevedela som kam skôr pozerať. Odporúčam návštevu!
Plus zopár prudko klikateľných linkov pre vás:

1. If you have missed the first ByDesign conference last year, the second year looks even more promising, just look at that line-up of speakers they have managed to bring to Bratislava... Coming up this weekend, with some tickets still left. 
Ak ste minulý rok zmeškali prvý ročník ByDesign konferencie, druhý ročník vyzerá ešte lepšie, stačí sa pozrieť na spíkrov, ktorých sa im podarilo dostať do Bratislavy... Už tento víkend, a nejaké lístky ešte vraj stále sú.

2. The National Awards for product design 2015 are here - including some Slovak fashion collections. See who is competing and vote online here.
Národná cena za produktový dizajn 2015 - práve prebieha výber aj za účasťou kolekcií slovenských dizajnérov. Pozrieť si účastníkov a online hlasovať môžete aj vy, tu

3. Have you seen this short documentary on Martin Margiela? The Artist Is Absent.
Videli ste už tento krátky dokument o Martinovi Margielovi? The Artist Is Absent.

Bratislavský Bonus: už druhý Fashion Talk, tentokrát o téme práva v móde, a s hosťom, klobučníčkou Katkou Žgančíkovou, bude túto stredu v Berlinke. Viac info tu.

5/08/2015

Natalia & Dali, Bratislava


Double the pictures, because double the cuteness! I've met Natalia after a long time (she's been modeling around the world, here her portfolio) with her new love, Dali, the shelter puppy. Love her casual, black and camel chic here - the floppy hat, the belted jacket (from a young designer in Barcelona) and tiny Dali of course.

Viac fotiek ako štandardne, lebo viac objektov, všakže. Natáliu som stretla v Bratislave po dlhom čase (ona sa túlala s modelingom po celom svete, tu jej portfólio) aj s jej novou láskou, Dalim z útulku. Páči sa mi jej nedbalý, čierno-béžový chic - veľký klobúk, prepásaný kabátec (od mladého dizajnéra v Barcelone) a k tomu drobný Dali.

5/04/2015

1 shirt, 13 women: Nada and Juliana


Continuing to show you the second part of the "1 shirt, 13 women" project (see all of it until now, here), with a special case of two women in 1 shirt, Nada and Jul, who together form the DJ duo Slu:t. Playing together, being one another's ears, hands, beats. 

Pokračujeme v druhej časti projektu "1 košeľa, 13 žien" (doterajšie príspevky si môžete pozrieť tu), s výnimočne dvomi ženami v jednej košeli. Naďa a Jul spolu tvoria DJ duo Slu:t. Moja predstava je, že keď spolu hrajú, sú jedna druhej ušami, rukami, beatom.


Thanks to Photoport gallery for the space.  
Ďakujeme galérii Photoport za poskytnutie priestoru.

5/03/2015

Fashion Marš! 2015


For the third year in a row, Bratislava has got a very fashionable and cheerful 1st of May march. Organized by Denamit, it promotes Slovak designers and brings fashion pieces off the catwalk, into the streets. Followed by a marching band and what seems like tons of photographers, it cheers up the Old town for about two hours, stopping at selected places, with the models posing and interacting with the local and tourist crowd. This year's designers included Boris Hančeka, Marcel Holubec, Annamária Kiss Kósa, Michaela Ľuptáková, Ľubica Poncik and LenkaSršňová.

Už tretí rok prechádza Bratislavou na prvého mája veľmi pestrofarebný a veselý pochod. Fashion marš, organizovaný združením Denamit, prináša slovenských dizajnérov a ich kolekcie z mól do ulíc. Doplnený kapelou a asi tonou fotografov a turistov, na dve hodiny robí zo Starého mesta veselé miesto. Pochod zastavuje na vybraných miestach, modelky pózujú pomedzi miestnych aj turistov (rozumej: fotia sa s nimi). Tento rok boli súčasťou Fashion maršu kolekcie od Borisa Hančeku, Marcela Holubca, Annamárie Kiss Kósa, Michaely Ľuptákovej, Ľubice Poncik a Lenky Sršňovej.V čele Marcelovej kolekcie išla Barbara Heribanová (vľavo).

Nádherná speváčka Katarzia v kolekcii Lenky Sršňovej.

V kolekcii Ľubice Poncik pochodovala herečka Eva Sakálová (tretia sprava).Čarovná herečka Judit Bárdos (v čiernom) v kolekcii Borisa Hanečku.