9/29/2011

Mária Štraneková, Prague Fashion WeekendIt's been over a year ago that I met fashion designer Mária Štraneková for the first time, in Bratislava. And recently I bumped into her in Prague (she was there to support her students in The New Fresh Style competition). In a Dries Van Noten dress (but I wouldn't bet she didn't alter it either, ha!). Love how she glows even all covered in black.... So all together now: All you need is love, pam-pa-da-da-dam, all you need is love... :-)

Módnu návrhárku Máriu Štranekovú som poprvýkrát stretla pred viac ako rokom v Bratislave. A aktuálne naposledy som sa s ňou zrazila v Prahe (kde bola podporiť svojich študentov v súťaži New Fresh Style), v šatách z dielne Dries van Noten (ale nedala by som ruku do ohňa, že si aj tento kúsok neprispôsobila, ha!). Čo mi príde úžasné je, ako žiari, aj keď je celá v čiernom... Tri-štýýý-ri: All you need is love, pam-pa-da-da-dam, all you need is love... :-)
Mária dnes (vo štvrtok) večer sedí v porote súťaže Brillance Fashion Talent, ak pôjdete okolo, stavte sa!

9/28/2011

Michaela, Bratislava streetstyleOne pattern that I completely gave up on is dots. I just don't know how to wear them. Honestly, every time I try, I look like somebody else in them. So yes, that's it. Done. Finito. Which consequently means I love them on others (like a perfume you love, but not on yourself...) and I admire anyone who can pull off dots. Like the lovely Michaela here.
A few days after we met I saw on Facebook that she was one of the Slovak models who worked their ass cute backsides off at Vienna Fashion Week. And she wears dots. AND, as it turned out, she used to be an A-grade student (like me, ha! :-) so what, someone had to be!) Phew, Superwoman :-)

Vzor, ktorého som sa po pár pokusoch totálne vzdala, sú bodky. Proste ich neviem nosiť. Naozaj, vyzerám v nich ako niekto iný, nie ja. Tak som s nimi skončila. Dovi. Finito. Čo v praxi zasa znamená, že sa mi neuveriteľne páčia na iných (ako parfém, ktorý milujete, ale nie na sebe...), a obdivujem každého, kto si bodky prisvojil a slušia mu. Ako Michaela.
Pár dní po našom stretnutí som vďaka Facebooku zistila, že bola jednou zo slovenských modeliek, ktoré si nedávno odmakali viedenský Fashion Week. A navyše jej slušia bodky. A, ako sme pri stretnutí zistili, je bývalá jednotkárka (ako ja, ha! :-) no a, niekto nimi byť musel) Proste Superžena :-)

9/27/2011

Prêt-à-click


I didn't really catch a lot of the Prague Fashion Weekend, but one thing I didn't miss was the New Fresh Style competition, won by the beautiful collection of Viktoria Vittori, hats down.
Počas Prague Fashion Weekendu som toho teda veľa nestihla, ale čo som si nenechala ujsť, bola súťaž mladých talentov New Fresh Style, ktorej víťazkou sa so svojou nádhernou, prepracovanou kolekciou stala Viktoria Vittori, klobúky dole.

1. In Bratislava, you can catch up with young designer talent at the Brillance Fashion Talent show. Actually, this week you can just give up work and enjoy all the happening in the town. Check out Dizajnvíkend as well as BLAF and among all the activities the BLAF Style fashion show.
V Bratislave si môžete mladé dizajnérske talenty pozrieť na prehliadke Brillance Fashion Talent. A pokojne sa tento týždeň hoďte "na maródku" a užívajte radšej nahustený kultúrny program. Napríklad akcie Dizajnvíkendu, druhý ročník BLAFu a medzi ich mnohými aktivitami napríklad prehliadku BLAF Style.

2. If you won't be able to catch any of this, don't be sad, just read this Happy blog... while reading it sometimes I feel like someone is inside my head!
Ak nič z toho nestíhate, nezúfajte, klikajte na Šťastný blog... pri čítaní ktorého mám niekedy pocit, že mi autorka vidí do hlavy!

3. Not happy enough yet? These advanced folks will cheer you up, guaranteed. Enjoy! :-)
Ak ešte stále odolávate pocitu šťastia, títo "pokročilí" štýloví ľudia vám zaručene dvihnú náladu. Nech sa ľúbi! :-)

9/25/2011

Diana's wedding dress


Dove applications made of layers of textile running all the way down the dress. Taken inside the amazing synagogue in Stupava.
Motív holubov vytvorený z vrstiev látky sa tiahol celými šatami - od ramena až úplne dole na vlečku. Fotené vo vnútri nádhernej synagógy v Stupave.


 Diana and Tomas - wish you all the best! Oh, and that olive tree wedding bouquet? The best!
Diana a Tomáš - prajem vám všetko naj! Ozaj, kytica z olivovníka? Najviac! 

 
A few pictures from Diana and Tomas's photo album. Thanks to everyone who was part of this fun experience! :-)
Pár fotiek z albumu Diany a Tomáša. Vďaka každému, kto bol súčasťou tohto zážitku! :-)

9/23/2011

Making of: Diana's wedding dress

Diana and Marcel. And the first meeting over the chosen design: deciding about little details and materials. 
Diana a Marcel. A stretnutie prvé, nad detailami vybraného návrhu a vzorkami látky. 

Hands up if you see a wedding dress here
Ruka hore, kto tu vidí svadobné šaty

First fitting of the canvas dress that's been drawn upon
Prvá skúška šiat á la pokreslené plátno

Second meeting. Fitting of the basics: the corset. Trying to stand, sit, dance, eat.... 
Stretnutie druhé. Skúška základu šiat: korzetu. Skúša sa schopnosť stáť, sedieť, tancovať, jesť....


.... and breathe out a YES
...a vydýchnuť ÁNO


Third meeting. The corset fits like a glove, now for the other basic. Yes veil of no veil?
Tretie stretnutie. Korzet sedí ako uliaty, základ číslo dva: závoj. S či bez?


By-the-way-bonus: fitting of the dress worn after midnight
Bonus sa vľúdil: skúška popolnočných šiat

Still the bonus
Ešte stále bonus

Fourth meeting. Meet Zdenka's golden hands. At the tailoring studio.
Stretnutie štvrté v krajčírskom salóne. Zdenkinmu pozornému oku a trpezlivým rukám žiadny šev neujde.

Pinhead couture
Špendlík couture

One, two, three, four, five.... an endless line of beautifully coated buttons all over the back
Jeden, dva, tri, štyri, päť.... nekonečný rad majstrovsky potiahnutých gombíkoch na chrbte

Still life called Happy fashion designer
Zátišie Spokojný návrhár

The last fitting: lots of tull getting adjusted
Posledná skúška: úprava kilometrov tylu

The wedding just days away, still new ideas and creations are popping up. Hmm...
Aj pár dní pred svadbou sa stále tvorí a vymýšľa. Hmm...

Respecting traditions, the bride's shoulders and arms will be covered during the ceremony
Podľa tradície má byť nevesta počas obradu zahalená

The silhouette. Almost there 
Silueta. Takmer hotovo 

TO BE CONTINUED...

9/21/2011

Preview: Diana's wedding dress
You didn't think you will get away without any wedding themed posts this year, did you? It's on its way.

Dúfam, že ste si nemysleli, že vás tento rok minie post so svadobnou tematikou, ha! Čoskoro.

9/20/2011

Invitation: Das Model


This Friday, in Stupava (in a beautiful synagogue!). I have seen a little preview in Jakub's studio, so funky! Love the idea (paintings of awkward moments of models during fashion shoots, combined with the shots that made the cut) and love Jakub. So, who's going?

Tento piatok, v Stupave (v nádhernej synagóge!). Naživo som v Jakubovom ateliéri nakukla do "kuchyne" a je to funky! Výborný nápad, aha (maľby nevydarených momentov modeliek počas fotení módy, kombinované s fotkami z tých fotení), výborný Jakub. Kto ide?

Straw and berry, Grape festival style


Well, judging by today's low temperature and high wetness it might be about time for the last picture from Grape festival. So then, let's do it in big style with some of my summer's favorites: straw hat, strawberry blond hair (I always wanted to use this expression - strawberry blond hair - love it!), massive old school leather bag, tiny belt, black and white. Done. Looking forward to festival season 2012 :-)

Súdiac podľa nízkej teploty a vysokých zrážok dnešného dňa, myslím, že je najvyšší čas na poslednú fotku z Grape festivalu. Tak to spravme vo veľkom štýle, za asistencie mojich obľúbených doplnkov tohto leta: slamený klobúčik, slnko vo vlasoch, masívna old school taška, tenký opasok a dávka čiernej a bielej. Odkliknuté. Teším sa na festivalovú sezónu 2012 :-)

9/19/2011

Prêt-à-click

 wearing H&M dress (love it! thanks to Katarína at H&M showroom), no name sandals, a leather strap from army shop as bracelet and my Canon eos 3. 
Photo: Jakub Gulyás

1. Don't worry, this is not turning into a self-style blog, just want to say Thanks! to Zdeno at Magazín Pravda for featuring me in his article about blogs. And of course to Jakub Gulyás for yet another lovely picture :-)
Nebojte, nemením zameranie blogu, len chcem zakričať Ďakujem! Zdenovi z Magazínu Pravda za rozhovor k článku o blogoch. A samozrejme Jakubovi Gulyásovi za ďalšiu milú fotku :-)

2. There was a point in my life where I changed jobs and ended up for a few months in one where there was nothing to do (honestly, there is such thing). After catching up on my sleep and all private matters I couldn't bear it longer and left, but during that time I read everything from Maria's blog, I can even smell the New York air while reading it :-) Oh, and she has a book out and on Tuesday will be reading from it, here.
V jednom životnom momente som zmenila prácu a pár mesiacov pobudla v agentúre, kde nebolo čo robiť (neuveriteľné, ale pravda). Po tom, ako som dospala roky práce predtým a dala si dokopy ostatné životné záležitosti, som to už nevydržala a odišla. Bolo to však obdobie, v ktorom som sa "prečítala" až na koniec internetu, a medzi moje obľúbené patril aj Máriin blog. Keď ho čítam, dokonca cítim vôňu smrad New Yorku :-) Mária práve vydala knihu a tento utorok z nej bude čítať, aha tu.

3. And this is were I will spend my next weekend, people and fashion watching and drinking overpriced coffee, ha! Looking forward meeting and shooting new (and old familiar) faces :-)
A aha, tu plánujem stráviť ďalší víkend, sledovať ľudí a módu a dávať si predraženú kávu, ha! Teším sa na všetky nové (aj staré známe) tváre :-)

9/16/2011

Mikyta, Créatrice de Bijoux 
Her hands tell stories. They speak of the memories of childhood, the touch of lumps of soil,  Orava, years of maturing in London, life in Paris, the smell and sound of theater, the struggles of being yourself and live the life you want, all, all of it flows into words. Words that she then silently weaves into knots on ties. Gently, persistently, carefully. Her silk jewellery caresses your skin, and once it does, the feeling stays with you forever.
Once an old Jewish business man in Paris, who all his life sold ties, bowed his head: you have turned the tie into a dame. The wonderful Mikyta, Créatrice de Bijoux en Cravate.

Jej ruky celý čas rozprávajú. Hovoria príbehy, oživujú spomienky na dotyky pôdy, na detstvo, Oravu, dospievanie v Londýne, život v Paríži, vôňu, ruchy a vzdychy divadla, boj o bytie sama sebou a žitie podľa seba, všetko, všetko rynie do slov. Slov, ktoré ticho vplieta do uzlov na kravatách. Jemne, precízne, dôrazne. Jej hodvábne šperky vám priľnú k pokožke, pohladia, a ten pocit vám navždy zostáva. 
Raz v Paríži jej jeden starý židovský ochodník, ktorý celý život predával kravaty, zložil poklonu: Vy ste z kravaty urobili dámu. Zoznámte sa, Mikyta, Créatrice de Bijoux en Cravate.

9/15/2011

About a boy, Grape festival style


Somehow this young man happened to be the only one I photographed at Grape. And what probably got me was the all around combination of the uniform-like shirt, cut off jeans, tattoo and boyish charm. Yeah, that "je ne sais qoui", to be very exact :-) Enjoy your Thursday!

Nejak sa prihodilo, že tento mladý muž bol jediný, ktorého som na Grape festivale odfotila. Čo ma upútalo, bola zrejme celková kombinácia košele pripomínajúcej uniformy, strihnuté jeansy, tetovanie a chlapčenský šarm. Také to "je ne sais quoi", ak sa mám vyjadriť presne :-) Prajem príjemný štvrtok bez práce a s koláčmi!

9/14/2011

Marcel's sister, Grape festival style


Introducing to you a remarkable young lady, Marcel's sister. No, not that Marcel's, the other Marcel's :-) She's the brains and talent behind her brand of fresh design and careful crafting, Sewologylab. I even love that name! And those shoulders, hello! I should have had those in sunny Croatia... anyway... Check out Sewologylab here, enjoy!

Predstavujem vám pozoruhodnú devu, Marcelovu sestru. Nie, nie toho Marcela, toho druhého Marcela :-) Ona je srdcom a šikovnými rukami Sewologylabu, značky s mladým, remeselne prepracovaným dizajnom. Ináč, výborný názov. A tie plecia, že haló, tie som mala mať v slnečnom Chorvátsku... každopádne, nakuknite do Sewologylab, aha tu, nech sa ľúbi!

9/13/2011

Summer's hairstyles, Grape festival style


Pink ombre and statement turbans. Love the summer! And these two giggly girls who came up to me at Grape, thanks for that! And check Luella's blog, she's funky :-)

Ružové konce a dokonale uviazené turbany. Týmto vzdávam hold letu. A týmto dvom vysmiatym slečnám, ktoré ma oslovili na Grape, vďaka za to! Mrknite Luellin blog, je funky :-)

Postcards from Hvar

Dobrodošli! Thank you for your patience, for which I offer you a few souvenirs from our holidays. Yes, that's pretty much what we did on the beautiful Island of Hvar - slept, ate (!), read, swam, wandered around, taking in the mixture of sea, pines and lavender in the air, and stared at the horizon. That's about it. Hope you are enjoying the last rays of summer while they last, looking forward hearing from you! :-)

Dobrodošli! Ďakujem vám za trpezlivosť, na výmenu ponúkam pár suvenírov z dovolenky. Presne tak, na malebnom ostrove Hvar sme najmä spali, jedli (!), čítali, plávali, túlali sa, dýchali vzduch, ktorý voňal zvláštnou zmesou mora, borovíc a levandule, a čumeli na horizont. Tak. Dúfam, že ste si posledné záchvevy leta tiež užili, teším sa na vás! :-)