5/29/2016

Zuzana, Bratislava


Caught Zuzana before the fashion show of the Fashion design graduates at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (she was graduating last year, look here). Love her new look, the fringe, the lipstick, the see through top, the high waisted jeans. She kind of reminds me of an 80's pop star, in the best possible sense of words of course, they were icons!

Zuzanu som zachytila pred prehliadkov absolventov módneho dizajnu na VŠVU (ona končila minulý rok medzi magistrami, tu aha). Jej nový štýl ma veľmi baví - ofina, výrazný rúž, ľahko priesvitný top, nohavice s vysokým pásom. Tak nejak mi tu pripomína popovú hviezdu z rokov 80-ich, v tom najlepšom slova zmysle, boli to predsa ikony!

5/26/2016

Stylish moms of Bratislava: Milada

Milada (36), mom of Hugo (9), Leon (7) and Mila (3 months)

To me, my friend Milada here, is from the "I don't know how she does it" category. Managing two lively boys, an active social life and a successful career. You may have seen her on the blog, in a series of videos about the project "Dress for a muse", and it is thanks to her idea that every year a young fashion designer gets supported by creating a dress for Adela, the host of the Tatra banka Foundation Art Awards (you can see the videos here.) Anyway, now she is fresh new mom, again, and I am happy I got to photograph her with her 3-months old daughter Mila. (You can see the rest of the family on her Instagram)

Pre mňa je kamarátka Milada žena z kategórie "nechápem ako to robí". Zvláda dvoch energických chlapcov, aktívny spoločenský a kultúrny život, aj úspešnú kariéru. Na blogu si ju môžete pamätať napríklad zo série videí k projektu "Šaty pre múzu". Je to práve vďaka jej aktivite, že každý rok získa mladý módny návrhár podporu, vrámci ktorej vytvára šaty pre Adelu, modetátorku večera Ceny Nadácie Tatra banky za umenie (videá si môžete pozrieť tu). Každopádne, Milada je znovu čerstvou mamou, a ja som rada, že som sa s ňou a jej 3-mesačnou dcérou Milou mohla porozprávať a odfotiť ich. (Zbytok krásnej rodiny nájdete na jej Instagrame)


How did motherhood change your wardrobe?
I don't think it has dramatically changed, right now I just wear simpler clothes and more comfortable shoes. It is more about combinations, so that the outfit I put on in the morning, passes with me through my day and its activities. A morning walk in the city woods Železná studnička, a possible short stop at work, the afternoon pick-up of the boys at school or at ice hockey and dance practice.
The truth is that my wonderful big full skirts I used to wear almost daily, are right now put aside and I wear more trousers and sneakers, simple shirts, caftans and cardigans. I can wear the same thing every day: blue/black jeans and white shirts, and I like to spice it up with my Converse sneakers that I own in more colours and patterns. I just get dressed more like on a holiday.

Ako ovplyvnilo materstvo tvoj šatník?
Necítim, že by sa nejak dramaticky zmenil, v tomto období sa iba obliekam jednoduchšie a obúvam pohodlnejšie. Skôr je to o kombinovaní, aby moje oblečenie, ktoré si ráno vyberiem, ustálo v jeden deň všetky moje nehomogénne aktivity. Rannú špacírku na Železnej, prípadnú krátku zastávku v práci a poobedné vyzdvihnutie chlapcov v škole alebo na štadióne po hokejovom a tanečnom tréningu.
Pravda je, že svoje krásne veľké sukne, ktoré som nosila aj v bežné dni, som nateraz odložila a nosím viac nohavíc a tenisiek, jednoduché košele, kaftany a svetre. Môžem nosiť každý deň to isté: modré/čierne rifle a biele košele, ale rada k nim obmieňam Conversy, ktoré mám vo viacerých vzoroch a farbách. Obliekam sa každý deň tak viac prázdninovo.


What's your advice/secret tip to other moms?
As a woman and mother, I have numerous times appreciated the doTERRA essential oils that are among the purest oils in the world. They have strong cleansing and antimicrobial effects. I give them to my kids and we use them, some of them are for drinking (lemon oil in a jug of water is our morning routine), others are for massaging and rubbing: for me the coconut oil with incense oil on my face instead of a daily moisturizer. When the kids are sick, I give them the oregano oil or they inhale On Guard - a mixture of wild orange, cloves, eucalyptus, cinnamon and rosemary. I give Mila a massage every night and the best way to get her to sleep is to rub in a few drops of lavender and incense oil into her soles.
Regarding clothes, I prefer a simple style of getting dressed, not only for moms, but also for kids. The simple beauty of good materials like cotton, wool, linen, madeira. Apart from the wonderful Slovak brands KaiKai, Moe and Mile, I have recently discovered British and Australian brands: Yoli and Otis, Little Winnie, Wolf and Rita and beautiful shoes from Young Soles London, where I am planning to buy Mila and myself the same shoes once.

Nejaká nevyhnutnosť/tajný tip pre iné mamy?
Mne ako žene a matke neskutočne veľakrát pomohli esenciálne oleje terapeutickej značky doTERRA, ktoré sa radia medzi najčistejšie oleje na svete. Majú silné čistiace a antimikrobiálne účinky. Dávam ich deťom, aj nám, niektoré sú na pitie (citrónový olej v litri vody je u nás ranná rutina), iné na potieranie a masírovanie: pre mňa frakcionovaný kokosový olej s kadidlovým olejom na tvár namiesto krému, deťom, keď sú choré, dávam olej z oregána alebo inhalujú On Guard - zmes divokého pomaranča, klinčeka, eukalyptu, škorice a rozmarínu. Milu každý večer masírujem a nič nám nezaberá na spánok lepšie ako potrieť chodidlá pár kvapkami levandulového a kadidlového oleja.
Čo sa týka oblečenia, veľmi sa mi páči jednoduchý štýl obliekania nielen pre mamy, ale aj pre deti. Taký ten krásne obyčajný, z kvalitných materiálov: bavlny, vlny, lanu, madeiry. Okrem výborných slovenských KaiKai, Moe a Mile si v poslednej dobe fičím aj na britských a austrálskych značkách: Yoli and Otis, Little Winnie, Wolf and Rita a krásnych topánkach od Young Soles London, kde plánujem raz kúpiť sebe a Mile rovnaké topánky.


What's your inspiration?
I have always been most inspired by women in our family. They are strong, independent, incredibly full of love and gentle, they are funny, and I watch them and learn how to live, cook and celebrate the simple moments in life. I get also inspired and learn a lot from my close girlfriends & mothers, that haven't lost their judgement, sense of humor and with whom we know each other years before becoming mothers, so we know when to give a hug, kind words or a slap when needed.
And since the moment I have three kids, I get inspired a lot my moms who have more kids than me. Like Courtney Adamo, who has sold her house in London and together with her 4 kids and husband they spend a year traveling around the world, and Mimi Thorisson, who has moved from the US to the French Medoc, where she now cooks, lives with her husband from Iceland and their five kids. Baby number 6 is on the way!!!

Kde nachádzaš inšpiráciu?
Vždy ma najviac inšpirovali ženy v našej rodine. Sú silné, samostantné, neskutočne láskavé a nežné, sú vtipné, a ja od nich odkukávam ako žiť, skvele variť a oslavovať aj obyčajné okamihy v živote. Potom ma inšpirujú a učia moje blízke kamarátky-mamy, ktoré nestratili súdnosť, zmysel pre humor a s ktorými som sa poznala roky pred tým ako sa z nás stali mamy, čiže sa vieme vždy v pravý čas objať, povzbudiť aj preplieskať, ak je treba.
A odkedy mám tretie dieťa, ma veľmi inšpirujú aj mamy, ktoré majú viac detí ako ja. Konkrétne Courtney Adamo, ktorá predala svoj dom v Londýne a so svojimi 4 deťmi a mužom cestujú rok okolo sveta, a Mimi Thorisson, ktorá sa prisťahovala do francúzskeho Medocu z USA a varí tam a žije tam so svojím islandským manželom a piatimi deťmi. Baby number 6 is on the way!!!


Milada is wearing: Zara coat, leggins and bag, COS dress, H&M jeans jacket, Converse sneakers, Komono watch and Petra Tóth bracelet.

5/22/2016

Lili, Bratislava


Recently I was lucky to meet up with Lili and her newfound love for vintage kimonos, and I was charmed. To me, kimonos is something you have to know how to wear, and she totally owns it. Also, love the colours here and Lili's subtle, graceful allure.

Nedávno som mala to šťastie sa po čase stretnúť s Lili a jej novou láskou k vintage kimonám, a spolu ma úplne dostali. Okrem toho, že mi kimono príde ako kúsok, ktorý naozaj musíte vedieť nosiť, ešte aj tá farebná kombinácia podčiarkuje Lilinu jemnosť a gráciu.

5/18/2016

Stylish moms of Bratislava: Mikina

 Mikina (34), mom of Samara (4) and Lada (2)

I have first met Mikina about five years ago when she's been living and working in Paris. Being a bit nostalgic, you can look back at that here. Or here. A lot of things have changed since then, ha. Like Mikina having two wonderful girls and living back in Bratislava. And some things haven't changed, like while being a mom, Mikina is still a sought after graphic designer, responsible for logos, brand identities (a lot of brands being in fashion and design), book covers, even EMMA fashion magazine's redesign. See her current work here. And since she has a wonderful, minimalist, but eye catching personal style, that has a clear Parisian allure, I am happy she is part of this photo series about stylish moms.

Mikinu som prvý raz stretla asi pred piatimi rokmi v Paríži, kde žila a pracovala. Pre tú nostalgiu si tie fotky môžete pozrieť tu. Alebo tu. Odvtedy sa veľa vecí zmenilo, ha. Napríklad Mikina má dve parádne dcéry a žije v Bratislave. A niektoré veci sa nezmenili. Napríklad to, že aj počas materskej dovolenky je Mikina vyhľadávanou grafickou dizajnérkou, na konte má logá a identity značiek (mnohé z nich práve z oblasti módy a dizajnu), obálky kníh, a dokonca redizajn módneho magazínu EMMA. Jej aktuálne práce si môžete pozrieť tu. A keďže má krásne minimalistický, ale neprehliadnuteľný osobný štýl, na ktorom cítiť vplyv Paríža, som rada, že je súčasťou tejto série fotiek o štýlových mamách.


How did motherhood change your wardrobe?
It actually didn't, my wardrobe hasn't changed. I am a lifetime believer in recycling, I can't throw things out, so I wear them. I have always chosen my clothes as pieces that fit to the ones I already have. After having two kids, I can still wear the dress I got when I was thirteen. Fifty percent of my wardrobe is oversized, so I went through pregnancy without the need to buy special maternity pieces. The only things I do not wear anymore, are T-shirts with prints. They've been confiscated by my daughters anyway, so we are going to develop the concept of recycling.

Ako ovplyvnilo materstvo tvoj šatník?
Môj šatník neprešiel vôbec žiadnou zmenou. Som celoživotná recyklátorka, nedokážem veci vyhadzovať a tak ich nosím. Vždy som si oblečenie vyberala ako kusy, ktoré sa mi hodia k tým, ktoré už mám. Po dvoch deťoch mi sadnú aj šaty, ktoré som dostala, keď som mala trinásť. Päťdesiat percent môjho šatníka má oversize siluetu, takže dokonca aj tehotenstvo som prežila bez potreby kupovať si špeciálne tehotenské kúsky. Jediné, čo si dnes už neoblečiem, sú tričká s potlačou. A tie mi už zobrali moje dcéry, takže koncept recyklácie budeme ďalej rozvíjať. 


What's your advice/secret tip?
My main tip that really goes with motherhood and the need to save time and money, is shopping online. For myself, my husband, the girls. There is a year and a half between Samara and Lada and today they basically share a wardrobe. A lot of things that Samara doesn't wear, end up worn by Lada. The best clothes we get from COS, Petit Bateau or from the brand I usually bring from the french grocery chain Monoprix/Bout'chou. They are like the mini versions of grown up outfits. And the shoes. I prefer brands that are functional, but have a certain aesthetics. And of course longevity. When I buy my kids two/three pairs of good shoes for a season, I know the younger one will get them almost as new and can still wear them. My favorites are Pom d'Api, Mellow Yellow, Bisgaard or Start Rite.

Nejaká nevyhnutnosť/tajný tip?
Moja hlavná vychytávka, ktorá naozaj súvisí s materstvom a potrebou šetriť čas a peniaze, je nakupovanie cez internet. Pre seba, manžela aj deti. Medzi Ladou a Samarou je rok a pol ročný rozdiel a v podstave dnes už majú spoločný šatník. Veľa vecí, ktoré Samara nevynosí, vynosí Lada. Najlepšie oblečenie máme z COS, Petit Bateau alebo od značky, ktorú si nosím z francúzskych potravín Monoprix/Bout'chou. Sú to také zmenšeniny dospeláckych outfitov. A potom topánky. Obľúbila som si niekoľko značiek, ktoré spĺňajú moje predstavy o detskej funkčnej, ale estetickej obuvi. A najmä oceňujem trvácnosť. Keď dieťaťu kúpim dva/tri páry kvalitných topánok na jednu sezónu, viem, že mladšia ich dostnae v pôvodnom stave a môže ich donosiť. Najobľúbenejšie sú Pom d'Api, Mellow Yellow, Bisgaard alebo Start Rite.

The girls all wearing NEVA Oslo bracelets with monograms

What's your inspiration?
I get inspired by action packed moms that travel a lot with their kids. Moms that create with kids, make their clothes or toys and the kids are a part of the creative process. I am inspired by moms that raise their kids in the spirit of 'savoir vivre', where beauty is a part of being. And it is present in clothes, dining, in the need to live culturally, to have culture present even in situations were are not being seen by others, where it is a natural part of us.

Kde nachádzaš inšpiráciu?
Inšpirujú ma akčné mamy, ktoré s deťmi veľa cestujú. Potom tie, ktoré s deťmi tvoria, vyrábajú im doma oblečenie a hračky a deti sú súčasťou kreatívneho procesu. Inšpirujú ma také, ktoré deti vychovávajú k 'savoir vivre', kde krása je súčasťou bytia. Prejavuje sa v obliekaní, stolovaní, potrebe mať kultúru aj v situáciách, kde nie sme inými videní a je našou prirodzenou súčasťou, do ktorej sa nemusíme nútiť.

Mikina is wearing: jacket, cardigan and boots from COS, vintage silk blouse, Bang&Olufsen headphones

5/16/2016

Johanna, Bratislava


Caught Johanna, student of Fashion design in Vienna, on her weekend trip to Bratislava. Love the total simplicity, almost toughness of the silhouette and the little feminine details interrupting it.

Johannu, študentku módneho dizajnu vo Viedni, som zachytila na víkendovom výlete v Bratislave. Páči sa mi totálna jednoduchosť, až tvrdosť jej siluety a malé ženské detaily, ktoré ju narúšajú.

5/14/2016

One table, three ideas


I love, love the spring, the sun, its energy, the way the air smells, the first chairs outside cafes. One of the effects spring has on me is my desire to reorganize things in our apartment, to remove stuff I don't want/need/suddenly changed my mind about it, and to get in new pieces. And I realized that just the way I like multi-functional pieces of clothing, I prefer furniture that can change its purpose and live on as something else, somewhere else. I'll show you what I mean on this new piece in our home: a table with a drawer, found among these design pieces, firstly meant for our bedroom as a bedside table, where it fit in nicely.

Milujem jar, slnko, tú novú energiu a vôňu vo vzduchu, a prvé stoličky na terasách kaviarní. Okrem toho má na mňa jar očistný vplyv, vždy ma pochytí chuť popresúvať interiér, odstrániť veci, ktoré už nepotrebujem/nechcem/proste som na ne zmenila názor, a zároveň pribudne pár nových kúskov. A uvedomila som si, že rovnako ako v šatníku, aj v interiéri mám rada multifunkčné kúsky, ktoré dokážu meniť svoj účel, nabrať nový dych a zmysel. Predvediem na stolíku, ktorý nám nedávno pribudol, a ktorý som si vybrala z dizajnového nábytku tu, a jeho pôvodnou funkciou bol nočný stolík so zásuvkou, vo farebnosti spálne.After some time though the table changed its place when I moved this armchair from the bedroom into the living area. It has simply gone with it, serving as a resting place for books, drinks, toys and flowers, depending on who was using it.

Po nejakom čase sa stolík presunul, keď som presunula aj kreslo zo spálne do obývacej časti. Jednoducho zmenil miesto s kreslom, a stal sa z neho príručný stolík na knihy, nápoje, hračky, kvety, v závislosti kto ho práve používal a kedy.

Being in the living area, it came handy when the room needs a table to serve coffee on. Or for little M to practice her standing skills. Thankfully it is heavy enough (massive wood. Was a bit challenging to put together, but stands strong), so she can hold onto it and lean on it.

Zároveň sa v priestore osvedčil v momente, keď sme potrebovali kávový stolík, pre návštevy. Alebo keď malá M nedávno začala trénovať vstávanie a postávanie. Vďaka jeho váhe (je to masív. Nemontoval sa ľahko, ale prevne drží), sa ho môže veselo chytať a opierať sa oňho.


P.S. Also, looking at these pictures I just realized that having a very neutral base in a living space (white, black, wood) is an advantage not only when moving furniture from room to room (like this table), but also when your space gets invaded by all those strangely shpaed and coloured kids pieces (I really don't understand why everything has to come in crazy colours). Anyway, in a simple, clean space these strange pieces suddenly look like a decoration, like pieces from a different pop-culture.

P.S. Pri týchto fotkách som si uvedomila ďalšiu vec: mať jednoduchý, neutrálny základ interiéru (biela, čierna, drevo) je výhodou nielen pri premiestňovaní takýchto kúskov, ktoré vám tak sadnú v ktorejkoľvek miestnosti, ale aj pri tom, keď vám do priestoru pribúdajú čudne tvarované a divoko farebné detské predmety a hračky (ktoré naozaj netuším, prečo sa nedajú vyrábať v neutrálnych prevedeniach). Každopádne, v čistom priestore pôsobia aj farebné čudnosti ako oživenie, farebná dekorácia z inej pop-kultúry.

5/10/2016

Stylish moms of Bratislava: Nina

Nina (28), mom of Eliáš (3 years) and Lujza (2 months)

Since becoming a mom, I know very clearly how much extra energy you need even for the little things that came so natural before (yes, manipedi/pinterest/daily news/coffee time with girls, I am talking about you as well). Those things that give me that "Ihaventlostcontrolofmylife" feeling. So I started looking at stylish moms that I meet on the street and I wondered how they do it, what are their secret hints, know-how and inspiration. And I have asked them to share that with you.
Nina is one of the women whose very natural, laid back sense of style I honestly love and admire, which is one of the reasons I always love to bump into her on the street. And because she is also a mom, I am happy she is opening this series of blog posts. Enjoy!

Odkedy som mama a na vlastnej koži viem, koľko extra energie treba aj na maličkosti, ktoré som predtým považovala za prirodzenosť (áno, manikúra/pedikúra/káva s kamoškou/denná tlač/pinterest, hovorím aj o vás), a ktoré vytvárajú vo mne ten pocit "nestratilasomkontrolunadsvojímživotom", o to viac ma zaujíma, ako to majú štýlové mamy, ktoré stretávam na ulici. Určite majú na to nejaké tajné finty a vychytávky a inšpirácie, a ja som ich poprosila, aby sa o ne podelili.
Nina je jedna zo žien, ktorej nenútený, veľmi prirodzený cit pre štýl ma baví, a nielen preto ju vždy rada stretnem na ulici. A keďže je mama, nemohla chýbať v tejto sérii a som rada, že ju otvára. Nech sa ľúbi!


How did motherhood change your wardrobe?
Significantly. Because I am breastfeeding, my choice of clothes has narrowed down to shirts and pieces with a front opening or cleavage, and that's a limitation. And mostly I am leaving the house in a rush, which means I don't even manage a look into the mirror. So I wear basic pieces I know that work, there is no time now for experiments and styling.

Ako ovplyvnilo materstvo tvoj šatník?
Dosť podstatne. Keďže kojím, väčšinou sa výber oblečenia scvrkáva na košeľu, niečo na zapínanie alebo s výstrihom, a to je dosť limitujúce. A zväčša odchádzam z domu s deťmi tak rýchlo, že sa ani nestihnem pozrieť do zrkadla, takže nosím osvečené, základné kúsky, a na nejaké experimenty a stajlingy nie je čas.


What's your advice, secret tip?
I discovered spandex tights. Honestly, if after birth not everything is the way you want it to be, they work. Mine are from Calzedonia. The Five Love Languages of Children is a book a friend recommended. It is about communication with children, how to build our relationships so they understand us and feel loved. Peppa Pig is a story Eliáš loves and I approved. It is visually interesting, funny and kids can start to feel the English language. When I am too tired or need to work, Peppa is my helper. And last but not least: I go to sleep early, because I never know ho the night will turn out and when do the kids decide that it is morning already. So when I am tired, I can go to sleep at 8 p.m., I recommend it.

Nejaká nevyhnutnosť/tajný tip?
Objavila som sťahovacie pančuchy. Naozaj, ak po pôrode nie je všetko ako má byť, tak je to dobrá vec. Ja mám tie z Calzedonie. Knihu Päť jazykov lásky pre deti mi odporučila kamarátka. Je o tom, ako sa s deťmi rozprávať a ako sa k nim správať tak, aby nám deti rozumeli a cítili sa milované. A rozprávka Peppa Pig, tá Eliáša veľmi baví. Je aj vizuálne pekná, vtipná a dokonca deti môžu trénovať angličtinu. Takže keď som už unavená alebo potrebujem niečo robiť, pomáha Peppa.
A last but not least: treba ísť večer skoro spať, lebo nikdy neviem aká bude noc a kedy sa deti rozhodnú, že už je ráno. Takže ak som unavená, idem spať aj o ôsmej večer, oplatí sa.


What's your inspiration?
Regarding kids, I love the brands Thiefand Bandit and Bobo choses. The best shop is One Fine Day. Its owner organizes the Vienna Mini market festival about and for kids. It's worth a visit. Moms that inspire me are Hauptstadtmutti from Berlin and the Polish Ladnebebe. And Rudy Jude on Instagram. In fashion I currently love Stella Jean and the Olsen sisters and their brand The Row. Very different brands, but they both have something that I admire. 

 Kde nachádzaš inšpiráciu?
Čo sa týka detí, páčia sa mi značky Thiefand Bandit a Bobo choses. Naj obchod je One Fine Day. Majiteľka robí vo Viedni Mini market festival s detskými vecami a o deťoch. Oplatí sa navštíviť. Inšpiratívne maminy sú Berlínčanky Hauptstadtmutti a poľská Ladnebebe. A Instagram Rudy Jude. V móde ma teraz najviac baví Stella Jean a Olsenky a ich The Row. Úplne odlišné značky, ale obe majú v sebe to, čo sa mi páči.

Nina wears Cheap Mondays jeans, Adolfo Dominguez shirt, vintage coat, all thrifted. Folk trainers.
Nina má na sebe nohavice Cheap Monday, košeľu Adolfo Dominguez, kabát vintage, všetko zo sekáča. Tenisky Folk. 
 

5/03/2016

The bohemian, Bratislava


Caught this lovely girl on her way from Dobrý trh market and instantly fell in love with her bohemian, Parisian vibe. Everything just fits and looks so naturally beautiful. The culottes, the boyish brogues, the black-grey-camel palette, the hat, the waterfall of hair, the dreaming eyes. And the fact that it is in Bratislava.

Túto slečnu som zachytila cestou z Dobrého trhu a okamžite ma očaril ten bohémsky, parížsky pocit z nej. Všetko do seba krásne zapadá a vyzdvihuje prirodzenú krásu. Nohavice culottes, chlapčenské brogues topánky, čierno-šedo-ťavia farebná škála, klobúk, vodopád vlasov a zasnený pohľad. K tomu si dajte tento článok, ak máte chvíľlu, o kráse a jej potrebe v našich životoch. Hovorí mi z duše.